09/04/2020 08:35

Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων 1,2 δισ. ευρώ για παροχή επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ

Η Κομισιόν ενέκρινε και τρίτο ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, αυτή τη φορά ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την παροχή επιχορηγήσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ (19 Μαρτίου 2020).

Μετά την έγκριση του ελληνικού μέτρου παροχής εγγυήσεων ύψους 2 δισ. στις 3 Απριλίου 2020 και ενός δεύτερου καθεστώτος, στις 7 Απριλίου 2020, για την παροχή επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 1 δισ. με σκοπό τη στήριξη εταιρειών , η Ελλάδα κοινοποίησε στην Κομισιόν ένα καθεστώς στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή επιχορηγήσεων και εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Το καθεστώς αυτό προορίζεται να καλύψει τόκους ύψους έως και 800 000 Ευρώ ανά εταιρεία επί των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων (δανείων με σταθερή λήξη, ομολόγων ή τραπεζικών υπεραναλήψεων) για περίοδο 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες.

Το καθεστώς θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας και θα καλύπτει τις ΜΜΕ στους τομείς που επλήγησαν από την πανδηημία και να άρει τη σοβαρή διαταραχή της ελληνικής οικονομίας.

Κατά την Κομισιόν, το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο (τα ποσά των ενισχύσεων δεν υπερβαίνουν το όριο που προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο, οι επιχορηγήσεις χορηγούνται μόνο σε φερέγγυες επιχειρήσεις, το καθεστώς έχει προσωρινό χαρακτήρα και είναι αναλογικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής), είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Μαργκρέτ Βέσταγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι το ελληνικό καθεστώς θα καταστήσει δυνατή την παροχή άμεσων επιχορηγήσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, και θα τις βοηθήσει να ανακάμψουν στη συνέχεια.

ΚΥΠΕ

Tags: