04/04/2020 16:46

Διευκρίνηση της Αστυνομίας για το Έντυπο Α – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Αναφορικά με τη Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου και κατόπιν περαιτέρω διευκρινίσεων σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, η ΟΕΒ ενημερώνει  επίσης για μια σειρά από θέματα.

Διευκρινίζειότι οι εργαζόμενοι με σταθερό ωράριο, για τη μετακίνηση τους προς και από την εργασία τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το έντυπο Α – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου υπογεγραμμένο από τον εργοδότη τους. Καινούργιο έντυπο χρειάζεται να εκδίδεται μόνο σε περίπτωση που αλλάξει το πλαίσιο του ωραρίου εργασίας.

Νοείται, όπως σημειώνεται, ότι για όσους εργάζονται με σύστημα βάρδιας ή ακανόνιστο ωράριο θα πρέπει στο ίδιο έντυπο να αναγράφεται το πρόγραμμα των ωρών εργασίας τους και το οποίο θα αντικαθίσταται με νέα βεβαίωση όποτε διαφοροποιείται το πρόγραμμα ωρών εργασίας τους.

Τέλος, νοείται ότι εργαζόμενοι που είναι σε αναμονή (on call) πρέπει να έχουν υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, τη βεβαίωση του Εντύπου Α, η οποία θα καταγράφει επακριβώς τις ημέρες και ώρες της on call εργασίας.

Η ΟΕΒ παρακαλεί, τέλος, όπως οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.