10/02/2020 19:52

54 προϊόντα παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 03/02/2020 (GRAS-RAPEX – Report 06) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 54 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 54 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
 Είκοσι (20) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
 Δεκαέξι (16) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
 Εννιά (9) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
 Οχτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
 Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 13 μέχρι 17 , έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ.pdf

Tags: