08/10/2019 13:31

ΕΕΣ: Οι λογαριασμοί της ΕΕ παρέχουν εύλογη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης

Θετική, αλλά με αστερίσκους ήταν η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού για το 2018, την οποία παρουσίασαν στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του οργάνου Κλάους-Χάινερ Λέχνε και το υπεύθυνο για την έκθεση μέλος του ΕΕΣ Λάζαρος Λαζάρου.

Σε γενικές γραμμές το ΕΕΣ έκρινε ότι οι κοινοτικοί λογαριασμοί παρείχαν μια “πραγματική και εύλογη” εικόνα της κατάστασης και για τρίτη χρονιά το ΕΣΣ βεβαιώνει πως το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού δεν περιείχαν λάθη και οι προσπάθειες της Κομισιόν και όλων των εμπλεκόμενων για ορθότερη εκτέλεση απέδωσαν, καλώντας τους να συνεχίσουν τη θετική δυναμική.

Συγκεκριμένα το επίπεδο σφάλματος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν 2,6% (δαπάνες), έναντι 2,4% το 2017 και 3,1% το 2016. Τα σφάλματα εντοπίζονται κυρίως στον αγροτικό τομέα και τον τομέα της συνοχής.  “Είναι καλό σημάδι ότι μπορούμε να εκδώσουμε `quilified opinion`, αλλά υπάρχει ακόμα χώρος για βελτίωση”, σημείωσε ο Πρόεδρος Κλάους-Χάινερ Λέχνε, διευκρινίζοντας πως αυτή θα έρθει μέσω απλοποίησης των κανόνων και “αυτό επαφίεται στους νομοθέτες”.

Την ίδια ώρα, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του EEΣ Κλάους-Χάινερ Λέχνε, ο προϋπολογισμός βρίσκεται πλέον σε ένα κομβικό σημείο, με την εκλογή του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη νέα ηγεσία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το ΕΕΣ συνολικά εντόπισε 9 υποθέσεις ύποπτες για απάτη (έναντι 13 το 2017) και τις παρέπεμψε στον OLAF για τα περαιτέρω. Σημειώνεται ότι το ΕΕΣ πραγματοποιεί τον έλεγχό του επί του προϋπολογισμού δειγματοληπτικά, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μέθοδο ανάλυσης και ρίσκου. Ο τομέας των επενδύσεων, ο οποίος καλύπτεται από πολύπλοκους κανόνες, αποτελεί τον πλέον επίφοβο τομέα. Το ΕΕΣ δεν μπορεί να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των εμπλεκόμενων στις 9 υποθέσεις όσο διεξάγεται η έρευνα του OLAF.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος Λέχνε, χαιρέτισε την απόφαση για τη δημιουργία του γραφείου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα (EPPO) και τόνισε ότι “από τη στιγμή που θα έχουμε Ευρωπαίο Εισαγγελέα θα έχουμε επικοινωνία μαζί τους και θα συμφωνήσουμε σε ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως κάναμε και με τον OLAF “ κάνοντας λόγο για μια εντατική μελλοντική συνεργασία”. Σημείωσε δε ότι ένα από τα τμήματα του ΕΕΣ έχει εκδώσει ήδη προτάσεις και συστάσεις για τη μέθοδο συνεργασίας του EPPO με τον OLAF, σημειώνοντας ότι θα είναι δύσκολος ο προσδιορισμός του “ποιος θα κάνει τι”.

Αναλυτικά με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, το ΕΕΣ αναφέρει ότι το 2018 καταγράφηκε σημαντική αύξηση των αιτήσεων πληρωμής από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Ταυτόχρονα, κατά το πέμπτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2014-2020, η απορρόφηση των ΕΔΕΤ εξακολούθησε να είναι βραδύτερη από την προβλεπόμενη. Το γεγονός αυτό συνέτεινε στην αύξηση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.

Με βάση ανάλυση επί επιλεγμένων προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν το 97 % του δημοσιονομικού προγραμματισμού για το ΠΔΠ της περιόδου 2014-2020, το ΕΕ στο συμπεραίνει ότι οι δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται, επί του παρόντος, για τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν παρέχουν πάντοτε αξιόπιστη εικόνα της πραγματικής προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων πολιτικής.

Η έκθεση αναφέρει ότι “το 2018 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν συνολικά σε 156,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,2 % των συνολικών δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών της ΕΕ και στο 1,0 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ.  Συνολικά, τα έσοδα ανέρχονται σε 159,3 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (105,0 δισεκατομμύρια ευρώ) καταβάλλεται από τα κράτη μέλη, κατ’ αναλογία προς το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους. Άλλες πηγές είναι ενδεικτικά οι τελωνειακοί δασμοί (20,2 δισεκατομμύρια ευρώ), η συνεισφορά που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας που εισπράττουν τα κράτη μέλη (17,1 δισεκατομμύρια ευρώ) και, παραδείγματος χάριν, οι εισφορές και οι επιστροφές στο πλαίσιο συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης (17,0 δισεκατομμύρια ευρώ). Επιπλέον το 2018, η ΕΕ χρησιμοποίησε σχεδόν εξ ολοκλήρου τόσο τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και τις πιστώσεις πληρωμών. Από τα 160,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν διαθέσιμα για αναλήψεις υποχρεώσεων, χρησιμοποιήθηκαν 159,9 δισεκατομμύρια ευρώ (99,5 %) και από τα 144,8 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν διαθέσιμα για πληρωμές, χρησιμοποιήθηκαν 142,7 δισεκατομμύρια ευρώ (98,6 %)”.

Τέλος, το 2018, “ο αριθμός των αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, που αντιστοιχούν περίπου στο 43 % του ΠΔΠ της περιόδου 2014-2020, αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο σχετικά χαμηλό επίπεδο των αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ που υπέβαλαν τα κράτη μέλη κατά τα πρώτα έτη των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Η απορρόφηση των ΕΔΕΤ επιταχύνθηκε το 2018, πέμπτο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ. Στο τέλος του έτους, στα κράτη μέλη είχε καταβληθεί κατά μέσο όρο μόλις το 27,3 % των συνολικών κονδυλίων ολόκληρου του ΠΔΠ, σε σύγκριση με το 33,4 % που είχε καταβληθεί στο τέλος του 2011, αντίστοιχου έτους του προηγούμενου ΠΔΠ. Η χαμηλή απορρόφηση των ΕΔΕΤ έχει συντείνει στην αύξηση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ”. Σε αυτή την κατηγορία η Κύπρος δεν απορρόφησε 0,4 δισ. Ευρώ (4,3% των δαπανών της γενικής κυβέρνησης).

ΚΥΠΕ

Cheap Website Traffic