06/06/2019

Συμπεράσματα για τη ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές υιοθέτησε το Συμβούλο

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές και για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και βίαιων εξτρεμιστικών παραβατών μετά την απελευθέρωσή τους.

Το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα αποτελεσματικών μέτρων στον τομέα αυτό, δεδομένου του κινδύνου που ενέχει ο αυξανόμενος αριθμός τρομοκρατών και παραβατών που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί.

Το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα για να αναπτύξουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και βίαιων εξτρεμιστών παραβατών, καθώς και εκείνων που κινδυνεύουν να ριζοσπαστικοποιηθούν ενώ βρίσκονται στη φυλακή.

Τους κάλεσε να κάνουν χρήση διαφόρων καλών πρακτικών, όπως:

– την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών
– να δημιουργήσουν εξειδικευμένες και πολυεπιστημονικές μονάδες υπεύθυνες για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές
– να ετοιμάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό της φυλακής και του προσωπικού δοκιμαστικής υπηρεσίας
– να εφαρμόσουν, εάν χρειαστεί, ειδικά μέτρα για άτομα που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατικά εγκλήματα βάσει αξιολόγησης κινδύνου
– να λάβουν μέτρα που ενθαρρύνουν τους κρατούμενους να αποδεσμεύονται από βίαιες εξτρεμιστικές δραστηριότητες κατά περίπτωση και υποστηρίζουν τους θρησκευτικούς αντιπροσώπους να παρέχουν εναλλακτικές αφηγήσεις
– να προωθήσουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ψυχολογική στήριξη μετά την απελευθέρωση και την περαιτέρω παρακολούθηση των ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων που θεωρείται ότι αποτελούν μια συνεχή απειλή

Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Κομισιόν να συνεχίσει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, καθώς και να υποστηρίξει το έργο τρίτων χωρών και εταίρων, ιδίως από γειτονικές περιοχές, για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές.

Επιπλεόν, τ Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τυπικά νέο κανονισμό για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης των βενθοπελαγικών αποθεμάτων (δηλαδή εκείνων που ζουν στο βυθό του βυθού) σε μια περιοχή που καλύπτει κυρίως τα γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά ύδατα.

Τα βασικά μέτρα του σχεδίου περιλαμβάνουν ποσοτικοποιήσιμες αλιευτικές προσπάθειες για τα βασικά αποθέματα ιχθύων για όλα τα αλιευτικά σκάφη τράτας που λειτουργούν στη δυτική Μεσόγειο, αλλά επιτρέπουν επίσης κάποια ευελιξία για να ληφθεί υπόψη η μεικτή αλιεία.

Σύμφωνα με την απόφαση θα εισαχθεί χώρος κλεισίματος 3 μηνών για την προστασία των νεαρών ζώων και θα θεσπιστούν ειδικά τεχνικά μέτρα διατήρησης για όλα τα αποθέματα. Τέλος, θα ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία σε θέματα όπως η υποχρέωση εκφόρτωσης και η τεχνική διατήρηση.

Κατά το Συμβούλιο, η δυτική Μεσόγειος Θάλασσα αντιπροσωπεύει μόνο το 31% περίπου των συνολικών εκφορτώσεων της Μεσογείου, αλλά η βενθοπελαγική αλιεία έχει μεγάλη εμπορική αξία. Τα αλιεύματα για τα αποθέματα αυτά μειώθηκαν σημαντικά από περίπου 23% από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και με τον τρέχοντα ρυθμό, το 90% των αποθεμάτων θα υπεραλιευόταν μέχρι το 2025.

Τελος, το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα συμπεράσματα για τις μη ενεργειακές πυρηνικές και ραδιολογικές τεχνολογίες και εφαρμογές. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των πυρηνικών και ραδιολογικών τεχνολογιών σε τομείς όπως η ιατρική, η βιομηχανία, η έρευνα και το περιβάλλον, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα στα πεδία αυτά.
Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τρεις συγκεκριμένους στόχους: εξασφάλιση του εφοδιασμού με ραδιοϊσότοπα για ιατρική χρήση στην ΕΕ, τη βελτίωση της ακτινοπροστασίας και της ασφάλειας των ευρωπαίων ασθενών και του ιατρικού προσωπικού, τη διευκόλυνση της καινοτομίας στις ιατρικές εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων, ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων και ιοντίζουσας ακτινοβολίας

“Η πυρηνική και ραδιολογική επιστήμη και τεχνολογία και οι σχετικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ιατρική, τα τρόφιμα και η γεωργία, το περιβάλλον, η βιομηχανία, τα υλικά, το διάστημα και η πολιτιστική κληρονομιά”, αναφέρει το Συμβούλιο.

KYΠΕ

Share this:
Cheap Website Traffic