17/05/2019

Ανά χώρα συστάσεις και αναμόρφωση ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ατζέντα του Ecofin

Η έγκριση της αξιολόγησης στης Κομισιόν σε σχέση με τις ανά χώρα συστάσεις της Κομισιόν (περιλαμβανομένης και της Κύπρου), με έγκριση συμπερασμάτων, αλλά και η αναμόρφωση του καθεστώτος ειδικών φόρων κατανάλωσης στο αλκοόλ, με διευκολύνσεις για τα μικρά αποστακτήρια, αποτελούν τα δύο βασικά θέματα στη σημερινή ατζέντα του Συμβουλίου Ecofin, που ξεκίνησε τις εργασίες του σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες.

Οι εργασίες του ECOFIN θα ξεκινήσουν με τον “οικονομικό διάλογο” μεταξύ της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας στις 8:30. Οι υπουργοί , καθώς και οι τρέχουσες και οι δύο επόμενες προεδρίες θα διεξαγάγουν θεματική συζήτηση σχετικά με τις “διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και την αύξηση της ανθεκτικότητας” και θα εγκρίνουν κοινά συμπεράσματα.

Aκολούθως οι υπουργοί θα διεξαγάγουν συζήτηση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία στο διεθνές πλαίσιο. Η Προεδρία του Συμβουλίου και η Κομισιόν θα παρουσιάσουν τα κυριότερα αποτελέσματα των εαρινών συνεδριάσεων της G20, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας και θα ξεκινήσουν τις προετοιμασίες για τη σύνοδο της G20 στις 8-9 Ιουνίου στο Φουκουόκα (Ιαπωνία). Η φινλανδική αντιπροσωπεία και η Κομισιόν θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντησης του συνασπισμού των υπουργών οικονομικών για τις κλιματικές ενέργειες.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο θα εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων και την εφαρμογή των συστάσεων για το 2018 για κάθε χώρα, στη βάση των σχετικών εκθέσεων για την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων που συμφώνησε το Συμβούλιο πέρυσι κα δημοσίευσε η Κομισιόν στις 27 Φεβρουαρίου.

Για 13 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, που αναφέρονται στην έκθεση για τον μηχανισμό προειδοποίησης του 2019, οι εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης διεξοδικές αναθεωρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (οι υπόλοιπες είναι οι Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία). Για πρώτη φορά, φέτος, υπάρχει και μια έκθεση χώρας για την Ελλάδα, μετά την έξοδο από το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής.

Οι εκθέσεις χωρών έδειξαν ότι, από την καθιέρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου το 2011, όλα τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή συστάσεων ανά χώρα, αν και το ποσοστό προόδου ήταν διαφορετικό. Η μεγαλύτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αντανακλώντας την προτεραιότητα που δόθηκε στα μέτρα σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Τα κράτη μέλη σημείωσαν επίσης πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων για μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας με μόνιμες συμβάσεις και για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας.

Τα συμπεράσματα που πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο βασίζονται στα ευρήματα της Κομισιόν.

Χαιρετίζουν την υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένη ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί. Υπογραμμίζουν επίσης τα υπόλοιπα τρωτά σημεία, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων ανισορροπιών των αποθεμάτων που μειώνουν το περιθώριο απορρόφησης των μελλοντικών αρνητικών οικονομικών κρίσεων.

Ωστόσο, το σχέδιο συμπερασμάτων θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα ήταν ευπρόσδεκτη η περαιτέρω βελτίωση της ανακοίνωσης των λόγων για την αλλαγή ή την ενεργοποίηση της ταξινόμησης των ανισορροπιών.

Όσον αφορά την εφαρμογή, το σχέδιο συμπερασμάτων συμφωνεί με την εκτίμηση της Κομισιόν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά την προώθηση των επενδύσεων και της απόδοσης της παραγωγικότητας, καθώς το πιο αβέβαιο οικονομικό κλίμα δημιουργεί πιο επείγουσα ανάγκη για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.

Ακολούθως το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία σχετικά με ένα σύνολο νέων κανόνων ειδικού φόρου κατανάλωσης που ισχύουν στην ΕΕ. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν το γενικό καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης και το ειδικό καθεστώς που ισχύει για το αλκοόλ και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Οι Υπουργοί θα κληθούν να συμφωνήσουν σχετικά με τις ακόλουθες προτάσεις:

– την οδηγία για τη διάρθρωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για το αλκοόλ και τα οινοπνευματώδη ποτά ·

– την οδηγία για το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης,

– τον κανονισμό σχετικά με τη διοικητική συνεργασία όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι έμμεσοι φόροι για την πώληση ή τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως το αλκοόλ, ο καπνός και η ενέργεια. Τα έσοδα από αυτούς τους φόρους πηγαίνουν εξ ολοκλήρου στη χώρα στην οποία καταβάλλονται. Από το 1992, οι χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει κοινούς κανόνες για να διασφαλίσουν ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και στα ίδια προϊόντα παντού στην ΕΕ. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή στρεβλώσεων του εμπορίου στην ενιαία αγορά, διασφαλίζει θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων και μειώνει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις.

Εκτός από την εναρμόνιση των ελάχιστων συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης (που δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση προς το παρόν), η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει επίσης κοινές διατάξεις που ισχύουν για όλα τα προϊόντα. Στις 25 Μαΐου 2018, η Κομισιόν πρότεινε σειρά νέων κανόνων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που καλύπτουν τόσο το γενικό καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης όσο και τη διάρθρωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για το αλκοόλ. Το Συμβούλιο συζήτησε τη δέσμη μέτρων κατά τη συνεδρίασή του ECOFIN τον Μάρτιο του 2019, αλλά ορισμένα ζητήματα χρειάστηκαν περαιτέρω εργασίες για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με αυτούς τους φακέλους.

Κύριος στόχος της παρούσας πρότασης είναι να επικαιροποιηθούν οι κανόνες που διέπουν τις διαρθρώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αλκοόλ εντός της ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μειωθεί το κόστος για τις μικρές αλκοολούχες επιχειρήσεις.

Η πρόταση θεσπίζει ενιαίο σύστημα πιστοποίησης στην ΕΕ για την επιβεβαίωση του καθεστώτος των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών, αναγνωρίσιμο σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Εισάγει μια λύση σχετικά με τα σημερινά εμπόδια για τους μικρούς παραγωγούς τέτοιων ποτών που δεν έχουν πρόσβαση στους μειωμένους συντελεστές που προσφέρονται στους μικρούς παραγωγούς μπύρας και αιθυλικής αλκοόλης

Οι υπουργοί θα επιδιώξουν να διευθετήσουν τα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα, ιδίως το ποσοτικό όριο για την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή τους μειωμένους συντελεστές για τα μικρά αποστακτήρια οικιακής χρήσης, και να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία στον φάκελο.

Στόχος αυτών των προτάσεων είναι η ευθυγράμμιση των ειδικών καθεστώτων ειδικών φόρων κατανάλωσης και τελωνειακών διαδικασιών της ΕΕ, ώστε να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τίθενται σε κατανάλωση στην ενιαία αγορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σωστή είσπραξη των φόρων από τα κράτη μέλη. Αποσκοπεί επίσης στη μείωση του διοικητικού και νομικού φόρτου για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι προτάσεις περιέχουν σειρά μέτρων για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των διαδικασιών που καλύπτουν την αλληλεπίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών και τις ενδοκοινοτικές κινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Η οδηγία για το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ποσά ειδών ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιτρέπεται στους ιδιώτες να αποκτήσουν για ίδια χρήση και μεταφορά από ένα κράτος μέλος σε άλλο, χωρίς να φορολογούνται.

Οι υπουργοί αναμένεται να συμφωνήσουν και στους δύο φακέλους, υπό τον όρο ότι θα επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται για την απόκτηση και τη μεταφορά ειδικών προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης από ιδιώτες από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη ποικίλες εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων υγείας και της αποτελεσματικής είσπραξης από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αλκοόλ, προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός από όλες τις αντιπροσωπείες.

ΚΥΠΕ

Share this:
Tags: