14/05/2019 17:30

Κοινές δράσεις για αναβάθμιση του ρόλου της χρηματιστηριακής αγοράς, αναλαμβάνουν ΧΑΚ και εισηγμένες

Κοινές δράσεις για αναβάθμιση του ρόλου της χρηματιστηριακής αγοράς και της ανάδειξης της σημασίας της για την οικονομία αναλαμβάνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και οι χρηματιστηριακές εταιρείες – μέλη του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, σε συνάντηση που έγινε στις 9 Μαΐου, στα γραφεία του ΧΑΚ για ανασκόπηση τρεχόντων θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμφωνήθηκε όπως από κοινού το ΧΑΚ και τα Μέλη του, συντονίσουν τις ενέργειες και τις παραστάσεις τους προς τις αρμόδιες αρχές, για επίτευξη των στόχων που τίθενται, με στόχο το κοινό όφελος για ανάπτυξη της Αγοράς και έλκυσης νέων επενδύσεων.

«Κοινή θέση είναι ότι η Πολιτεία και οι συντεταγμένοι αρμόδιοι θεσμοί της, θα πρέπει να στηρίξουν το θεσμό του Χρηματιστηρίου, εφόσον εξ΄ ορισμού, είναι ένας ιδιαίτερα επωφελής θεσμός για την οικονομία της Κύπρου», σημειώνεται.

Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης, προέβηκε σε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Χρηματιστήριο στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού του, ώστε να αναβαθμίσει περαιτέρω τον πρωταρχικό ρόλο του Χρηματιστηρίου ως βασικού μοχλού ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας, καθώς και της ουσιαστικής και πρακτικής συνεισφοράς του, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, έγινε ενημέρωση σχετικά με εισηγήσεις του ΧΑΚ για την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων, ώστε να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή νέων αξιών στο ΧΑΚ, για την επικέντρωση σε αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας όπως π.χ. στον τομέα της Ναυτιλίας, για την προσπάθεια αποδοχής και των χρηματιστηριακών επενδύσεων στο Σχέδιο Πολιτογράφησης της Δημοκρατίας, καθώς και για την Πρόταση του ΧΑΚ για ανάληψη ρόλου Λειτουργού Αγοράς Ενέργειας, προς υποβοήθηση του ανοίγματος της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, μέσω αξιοποίησης των υποδομών /τεχνογνωσίας τόσο του ΧΑΚ, όσο και συνεργατών του.

Αναφέρεται επίσης πως τονίστηκε από το Συμβούλιο του ΧΑΚ η ιδιαίτερη σημασία που προσδίδεται στη διαρκή στενή συνεργασία με τα Μέλη του ΧΑΚ, στην κοινή προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της χρηματιστηριακής αγοράς και αναγνώρισης της ιδιαίτερης σημασίας της, για την οικονομική ανάπτυξη.

Από την πλευρά τους τα Μέλη του ΧΑΚ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΧΑΚ, παρέθεσαν ουσιαστικά θέματα που τους απασχολούν και τα οποία είναι, μεταξύ άλλων, όπως η προωθούμενη, κατόπιν εισήγησης του ΧΑΚ μείωση του ποσοστού της έκτακτης αμυντικής εισφοράς στους τόκους που αποδίδονται στα εταιρικά ομόλογα, καλύπτει και νομικά πρόσωπα – επενδυτές και Ταμεία Συντάξεως, ως επίσης να επεκτείνεται και σε Ομόλογα που θα εκδίδονται από Οργανισμούς, όπως π.χ. Δήμους, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου,κ.α.

Επίσης, να δοθούν πρόσθετα κίνητρα προς ενθάρρυνση της εισαγωγής αξιών νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένων και Οργανισμών όπου το Κράτος έχει συμμετοχή – έλεγχο, να τροποποιηθεί η πρόσφατη πρόνοια στους Κανονισμούς για το Κυπριακό Πρόγραμμα επενδύσεων (Πολιτογράφηση), ώστε να θεωρούνται ως επιλέξιμες αξίες στο Σχέδιο αυτό και οι χρηματιστηριακές επενδύσεις, που γίνονται απευθείας σε εισηγμένες αξίες στη δευτερογενή Αγορά και να διαφοροποιηθούν ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ πρόσφατα στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ) που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες επιφορτίζουν τα Μέλη του ΧΑΚ με δυσβάστακτο τρόπο,αποθαρρύνοντας παράλληλα τις επενδύσεις και επηρεάζοντας τη ρευστότητα της Αγοράς.

ΚΥΠΕ

Tags: