03/12/2018 12:26

ΔΝΤ: Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο αντιμετωπίζει έναν από τους ψηλότερους δείκτες στα MΕΔ στην Ευρώπη

Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο αντιμετωπίζει έναν από τους ψηλότερους δείκτες στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρώπη ενώ τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και ο κυβερνητικός διατηρούν μεγάλα χρέη, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του οποίου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Κύπρο, στη βάση του άρθρου 4 του καταστατικού του.

Πρόκειται για τις διμερείς διαβουλεύσεις που έχει το ΔΝΤ με τα κράτη μέλη μια φορά το χρόνο, στο πλαίσιο των οποίων αντιπροσωπεία του επισκέπτεται τις χώρες μέλη για επιτόπια επόπτευση.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ταμείο, συνοψίζονται οι απόψεις των μελών του ΔΣ όπου επισημαίνεται ότι τα μέλη χαιρέτισαν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση η οποία επέφερε μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα ενώ μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο χαιρέτισε τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί για την αντιμετώπιση βασικών τρωτών σημείων στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου της επίλυσης μιας μεγάλης συστημικής κυβερνητικής τράπεζας. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου παρατήρησαν, ωστόσο, ότι το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος παραμένουν μεγάλα, ενώ το ποσοστό των ΜΕΔ παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη.

Επίσης, ενθαρρύνουν τις αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων και να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.

Το ΔΝΤ τόνισε τη σημασία ανάληψης περαιτέρω μέτρων τα οποία θα διευκολύνουν τη μείωση των ΜΕΔ σε διαρκή βάση.
Ζήτησαν τη σταθερή εφαρμογή του τροποποιημένου νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, την αφερεγγυότητα, την πώληση δανείων και τις εγγυήσεις, το οποίο θα ενισχυθεί επίσης με την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος και την αφαίρεση των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τους τίτλους ιδιοκτησίας.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας της πρόσφατα συσταθείσας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Πρότειναν όπως το πρόγραμμα Εστία, που στοχεύει να ενθαρρύνει τους αναξιοπαθούντες δανειολήπτες να αρχίσουν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους, να βασίζεται στην κατάλληλη αξιολόγηση της ικανότητας των δανειοληπτών για αποπληρωμή.
Επίσης, το ΔΝΤ επεσήμανε την ανάγκη οι τράπεζες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους και να επεκτείνουν τους πόρους εισοδήματός τους καθώς και να κατοχυρώσουν διαδικασίες ώστε να βελτιωθεί ο συντελεστής κόστους/εσόδων και να είναι σε καλύτερη θέση έναντι της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας. Επίσης, πρότειναν την ενίσχυση των ρυθμιστικών κατευθυντήριων γραμμών για την αναδιάρθρωση δανείων και επαγρύπνηση σχετικά με τις πολιτικές των τραπεζών για παροχή δανείων, την επάρκεια των προβλέψεων και τις συμβάσεις ανταλλαγής χρέους προς περιουσιακά στοιχεία.

Χαιρέτισαν την ισχυρή, όπως είπαν, δημοσιονομική επίδοση της Κύπρου και τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η αυστηρή πολιτική στο θέμα των δαπανών. Προειδοποίησαν ότι δεν θα πρέπει η Κύπρος να βασίζεται σε πρόσκαιρα έσοδα από κυκλικά κέρδη και εφάπαξ μέτρα για τη χρηματοδότηση μόνιμων δαπανών και έλαβαν θετικά υπόψη τη δέσμευση των αρχών να περιορίσουν τις αυξήσεις των δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο προειδοποίησε ότι η μετάβαση στο ΓεΣΥ στον τομέα της υγείας θα πρέπει να τύχει προσεκτικής διαχείρισης. Συμφώνησαν στην ανάγκη δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Το ΔΝΤ τόνισε την ανάγκη να αναληφθούν θεσμικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα όπως και να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα η δυναμική ανάπτυξης. Συμφώνησαν στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων. Επίσης, πρότειναν την επιτάχυνση της νομοθεσίας για την ενίσχυση της διακυβέρνησης και της αυτονομίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σημείωσε ότι οι πολιτικές για την αγορά εργασίας και επενδύσεις σε υψηλότερης αξίας τομείς μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων και την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη.
Στο εισαγωγικό σημείωμά του, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αναφέρεται στην ισχυρή ανάκαμψη της Κύπρου μετά την οικονομική κρίση του 2012-2013. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4% το πρώτο εξάμηνο του 2018, λόγω του τουρισμού, τις υπηρεσίες και ξένες επενδύσεις στον οικοδομικό τομέα καθώς και τη συνεχιζόμενη ιδιωτική κατανάλωση.

Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να μειώνεται, φθάνοντας το 7,4% το Σεπτέμβριο από το 10,2% που ήταν πριν από ένα χρόνο ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν χαμηλές.

Αναφέρει ότι η Κύπρος διατήρησε την εξαγωγική ανταγωνιστικότητά της. Το πρωτογενές πλεόνασμα αυξήθηκε στο 4,3% του ΑΕΠ το 2017.

Οι τράπεζες βελτιώνουν τους ισολογισμούς τους, σημειώνει το ΔΝΤ, ωστόσο, ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, ενώ τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας έχουν μεγάλο πλεόνασμα χρέους.
Τονίζει ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την οικονομία είναι ευνοϊκές, με την ανάπτυξη να αναμένεται να παραμείνει γύρω στο 4,2% το 2018-19, υποστηριζόμενο από τον τομέα των υπηρεσιών και σε μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό.
Μεσοπρόθεσμα, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στα μακροπρόθεσμα ενδεχομένως, ποσοστά περίπου 2.5%, καθώς οι μεταβατικές επιπτώσεις της αναπτυξιακής άνθησης σταδιακά θα μειωθούν. Η δημοσιονομική επίδοση αναμένεται να βελτιωθεί με πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 5% το 2018-19. Ως εκ τούτου, το δημόσιο χρέος αναμένεται να σημειώσει σταθερή πτωτική τάση και να βρίσκεται κάτω από το 70% του ΑΕΠ έως το 2023, παρά την απότομη αύξηση του ελλείμματος αυτή τη χρονιά μετά την διάλυση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Τέλος αναφέρει ότι η οικονομική προοπτική μπορεί να αποδυναμωθεί εάν καθυστερήσει η υλοποίηση της νομοθεσίας για τα ΜΕΔ, ενώ η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να υπονομευθεί με την διάβρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Tags: