19/09/2018 14:32

Το Δικαστήριο έκρινε παράνομη απόλυση εκπαιδευτικού

Το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ως παράνομη την απόλυση εκπαιδευτικού, μετά από απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η εν λόγω καθηγήτρια Φιλολογικών στη Μέση Εκπαίδευση, που βρισκόταν σε διορισμό επί δοκιμασία, δεν έλαβε καμία ενημέρωση από το Υπουργείο για την απόφαση απόλυσής της, όπως και δικαιούται.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, «οι λόγοι ακύρωσης που προέβαλε η αιτήτρια αφορούν σε παράβαση του άρθρου 43 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, Ν. 158(Ι)/99, εφόσον ουδεμία ενημέρωση έλαβε από το Υπουργείο όταν αυτό αποφάσισε να υποβάλει εισήγηση για τερματισμό του διορισμού της, έτσι ώστε να ακουστεί και σε εκείνο το στάδιο και πως η ενέργεια αυτή του Υπουργείου αποτελεί μέρος σύνθετης διοικητικής ενέργειας, αναρμοδιότητα του προσώπου που υπογράφει την επιστολή του Υπουργείου προς την καθ’ ης η αίτηση, έλλειψη δέουσας έρευνας και πλάνης της καθ’ ης η αίτηση και ανατροπή του τεκμηρίου της αθωότητας και στέρηση στο δικαίωμα εργασίας».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 30 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, Ν.10/1969, κάθε μόνιμος διορισμός γίνεται επί δοκιμασία για δύο χρόνια και για να τερματιστεί προβλέπονται τα πιο κάτω:

«(2) Ο διορισμός εκπαιδευτικού λειτουργού υπηρετούντος επί δοκιμασία δύναται να τερματισθή καθ’ οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της χρονικής περιόδου δοκιμασίας, αλλά, πριν ή γίνη ο τοιούτος τερματισμός, δέον να δοθή εις τον εκπαιδευτικόν λειτουργόν ειδοποίησις της προς τερματισμόν προθέσεως περιέχουσα τους λόγους και καλούσα τούτον όπως προβή εις οιασδήποτε παραστάσεις, τας οποίας θα επεθύμει να υποβάλη εναντίον του τοιούτου τερματισμού. Επί τη λήψει και εξετάσει οιωνδήποτε παραστάσεων η Επιτροπή δύναται είτε να τερματίση τον διορισμόν είτε να παρατείνη την χρονικήν περίοδον δοκιμασίας διά τοσαύτην χρονικήν περίοδον, μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη, όσην η Επιτροπή εις εκάστην περίπτωσιν ήθελε θεωρήσει κατάλληλον.  Αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται επί πάσης παραταθείσης περιόδου δοκιμασίας»

Ακυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το Δικαστήριο έκρινε πως «είναι λογικό ότι μία απόφαση για τερματισμό της υπηρεσίας εκπαιδευτικού που τελεί υπό δοκιμασία, δεν μπορεί να λαμβάνεται αυθαίρετα και εκτός του νομικού πλαισίου. Ο Νόμος που διέπει το συγκεκριμένο θέμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρόνοιες που δεσμεύουν την καθ’ ης η αίτηση και μόνο υπό αυτές οφείλει να ενεργεί. Η δυνατότητα τερματισμού που προνοείται στο άρθρο 30 (2) ούτε είναι ούτε θα μπορούσε να είναι γενική και αόριστη και εκτός οποιουδήποτε συγκεκριμένου πλαισίου. Διαφορετικά, οιαδήποτε τέτοια απόφαση θα ισοδυναμούσε με αυθαιρεσία».

Με βάση τα πιο πάνω, αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αίτηση κινήθηκε υπό «ουσιώδη νομική πλάνη η οποία καθιστά την προσβαλλόμενη πράξη παράνομη. Η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται».

Πηγή: philenews

Tags: