10/07/2018 15:39

Η Τask Force της Κομισιόν για την επικουρικότητα δε συνιστά επιστροφή αρμοδιοτήτων της ΕΕ σε Κράτη Μέλη

Η Τask Force της Κομισιόν για την επικουρικότητα δε συνιστά επιστροφή αρμοδιοτήτων της ΕΕ, ή τμήματος αυτών πίσω στα Κράτη Μέλη. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης που συνέταξε ομάδα εργασίας, με εντολή της Κομισιόν να διερευνήσει την ενίσχυση της χρήσης της αρχής της επικουρικότητας στο εσωτερικό της ΕΕ και στο πλαίσιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Συγκεκριμένα η ομάδα εξέδωσε 9 συστάσεις, η πιο ουσιαστική εκ των οποίων είναι η ακόλουθη:

“Η ομάδα αξιολογεί ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ σε όλους τους υφιστάμενους τομείς δραστηριότητας και συνεπώς και δεν εντόπισε αρμοδιότητες ή τομείς πολιτικής της Συνθήκης οι οποίοι θα πρέπει να ανανεωθούν οριστικά ή να επιστρέψουν εν όλω ή εν μέρει, στα κράτη μέλη”.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικές αναδυόμενες προκλήσεις, όπου έχει προστιθέμενη αξία, όπως η ασφάλεια, η άμυνα και τη μετανάστευση, και να εντείνει τις ενέργειές της σε άλλους τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και την καινοτομία”, δεδομένου όμως ότι αυτό πρέπει να γίνει σε ένα πλαίσιο περιορισμένων πόρων, υπάρχει σαφής ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προβληματιστούν σχετικά με το πώς να δώσει προτεραιότητα των δραστηριοτήτων και να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους πιο αποτελεσματικά”.
Η ομάδα που συνεδρίασε επτά φορές υπό τον Πρώτο Αντιπρόεδρο Φρανς Τίμμερμανς εκτιμά ότι απαιτείται “ένας νέος τρόπος εργασίας για τη βελτίωση των τρεχουσών διαδικασιών χάραξης πολιτικής” και για να μπορέσει η Ένωση “να χρησιμοποιήσει τους πόρους της πιο αποτελεσματικά”, επιτρέποντας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και στα εθνικά κοινοβούλια “να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στη χάραξη πολιτικής, στη διαμόρφωση της (νέας) νομοθεσίας και στη διασφάλιση του σεβασμού των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας”.

Η Task Force συνιστά σε έκθεση 46 σελίδων που δημοσίευσε σήμερα ότι αυτός ο νέος τρόπος εργασίας απαιτεί “κοινή αντίληψη της επικουρικότητας και της αναλογικότητας” και μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και ιδιαίτερα των εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες συχνά έχουν συγκεκριμένο ρόλο στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας.

Αυτή η «ενεργός επικουρικότητα» θα πρέπει να προάγει μεγαλύτερη οικειοποίηση και κατανόηση του τι κάνει η Ένωση από τους εμπλεκόμενους.

Η Task Force συνιστά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα πρότυπο δίκτυο για την πιο συνεπή αξιολόγηση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας από την Κομισιόν, τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθ `όλη τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στο υφιστάμενο σώμα της νομοθεσίας της Ένωσης και σε νέες πολιτικές πρωτοβουλίες και, στηριζόμενη στην υπάρχουσα εμπειρία της στην απλούστευση της νομοθεσίας, ενώ η ίδια η Κομισιόν θα πρέπει να θεσπίσει μια νέας διαδικασία για να το πράξει.

Η Task Force αποφάσισε να τονίσει “τη συμβολή πολλών ενδιαφερομένων” ως έναν τρόπο για να ξεκινήσει ένας πιο αυστηρός προβληματισμός σχετικά με το ποια νομοθετικά κείμενα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για μια αξιολόγηση από την άποψη της επικουρικότητας, της αναλογικότητας, του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των νομοθετικών με δυνατότητα επανεξέτασης ή κατάργησης της νομοθεσίας εάν και όταν ενδείκνυται.

Η Task Force συναντήθηκε επτά φορές για να συζητήσει τα τρία θέματα που όρισε ο Πρόεδρος Γιούνκερ με την απόφασή του για την ίδρυση της. Με βάση τις συζητήσεις αυτές, τη δημόσια ακρόαση και τις παρεμβάσεις πολλών ενδιαφερομένων, η ειδική ομάδα κατέληξε σε αρκετά ευρεία συμπεράσματα και παρουσιάζει εννέα συστάσεις στην παρούσα έκθεση μαζί με συγκεκριμένες δράσεις προς τα εθνικά κοινοβούλια, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και την Κομισιόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ