20/06/2018 16:28

Τμήμα Φορολογίας: Αρχίζει πολύ σύντομα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α.

Το Τμήμα Φορολογίας, με σημερινή ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α., μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τερματίζοντας έτσι την έκδοση τραπεζικών επιταγών προς τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.

Το Τμήμα καλεί όλα τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα τα οποία, είτε έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για επιστροφή Φ.Π.Α. και αυτό δεν έχει ακόμη εξεταστεί από το Τμήμα Φορολογίας, ή είτε για οποιοδήποτε λόγο προτίθενται να υποβάλουν αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α. στο μέλλον, όπως συμπληρώσουν το έντυπο (Τ.Φ. 1900)2017 με τις λεπτομέρειες του τραπεζικού λογαριασμού τους εξουσιοδοτώντας σχετικά τον Έφορο Φορολογίας.

Η υποβολή του εντύπου και οιωνδήποτε επισυνημμένων μπορεί να γίνει στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τμήμα Φορολογίας, 1471 Λευκωσία.

Σε σχέση με τη συμπλήρωση του εντύπου, το Τμήμα τονίζει ότι ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να ανήκει στο όνομα του δικαιούχου της επιστροφής και πως εάν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση να σφραγιστεί στο μέρος δίπλα από το όνομα του εξουσιοδοτούντος με τη σφραγίδα του νομικού προσώπου.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει το πιο πάνω έντυπο, ανταποκρινόμενοι σε προηγούμενη ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, δεν χρειάζεται να το υποβάλουν εκ νέου.

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι από την ημερομηνία εφαρμογής της ηλεκτρονικής πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α. δεν θα προβαίνει πλέον σε καμία πληρωμή εκτός εάν έχει υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο (Τ.Φ. 1900)2017.

Tags:
Cheap Website Traffic