16/05/2018 12:23

Ο Γιούνκερ θα καλέσει τους ’28’ να κλείσουν εκκρεμότητες για ολοκλήρωση ψηφιακής αγοράς της ΕΕ

H Koμισιόν και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Ζ.Κ.Γιούνκερ θα καλέσει απόψε στη Σόφια, τους 28 της ΕΕ να επιταχύνουν τις εσωτερικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει για την “ψηφιακή αγορά της ΕΕ”.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Γιούνκερ αναμένεται να ζητήσει από τους 28 να ολοκληρώσουν τις διαβουλεύσεις για τις 12 εκκρεμούσες προτάσεις (από συνόλου 29 πρωτοβουλιών) που προσδιορίζονται “ως καίριας σημασίας για μια λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά”. Υπολογίζεται ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς της ΕΕ θα συνεισφέρει στο ΑΕΠ 415 δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. “Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω συμφωνηθέντες κανόνες λειτουργούν στην πράξη”, σημειώνεται εκ μέρους της Κομισιόν.

Ειδικότερα, η Κομισιόν καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να συζητήσουν και να διατυπώσουν στρατηγικές κατευθύνσεις με σκοπό:

– την κινητοποίηση των αναγκαίων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των δικτύων συνδεσιμότητας 5G, της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων·

– τη διασφάλιση ότι ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων, θα έχει συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες έως τα τέλη Ιουνίου 2018·

– την ολοκλήρωση, επίσης, έως τα τέλη Ιουνίου 2018 των εργασιών για τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που έχει στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ·

– την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη ώστε να εξοπλίσουν τους Ευρωπαίους με τις ψηφιακές δεξιότητες που θα χρειαστούν στη σημερινή και την αυριανή ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία πριν το τέλος του 2018. Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ο εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας για την καλύτερη προστασία των δημιουργών στο διαδίκτυο και τη διευκολύνση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά έργα σε διασυνοριακό επίπεδο.

Ο Αντιπρόεδρος, Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για θέματα ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δήλωσε: «Τα δεδομένα αποτελούν τον πυρήνα της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα, να είναι ασφαλή και σίγουρα. Η Κομισιόν έχει υποβάλει όλες τις προτάσεις για την ψηφιακή ενιαία αγορά· εναπόκειται πλέον στους ηγέτες της ΕΕ να αναδείξουν τις ψηφιακές ευκαιρίες. Αυτό το νέο κανονιστικό περιβάλλον θα πρέπει να συμβαδίζει με σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, τα δίκτυα 5G, η τεχνητή νοημοσύνη και η πληροφορική υψηλών επιδόσεων».

Η Βέρα Γιούροβα, Επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων, πρόσθεσε: «Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ‘‘Facebook Cambridge Analytica‘‘ επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά ότι η ΕΕ έκανε τη σωστή επιλογή να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες προστασίας των δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης είναι απαράδεκτη. Είμαστε υπερήφανοι που καθορίζουμε το νέο παγκόσμιο πρότυπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το πρότυπο αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια ολοένα και περισσότερο ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.»

Τέλος η Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος αρμόδια για θέματα ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, δήλωσε: «Η ύπαρξη του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου έχει καίρια σημασία για τη δημιουργία εμπιστοσύνης και την ανάπτυξη διαδικτυακών επιχειρήσεων. Μαζί με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, ο κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα εξασφαλίσει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες των πολιτών μας. Στη Σόφια, οι ηγέτες της ΕΕ θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να παράσχουν αποφασιστικά κίνητρα σχετικά με τις υπόλοιπες βασικές ψηφιακές προτάσεις που βρίσκονται ακόμα στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων».

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία, αντικείμενο συζήτησης στο ίδιο δείπνο των 28 στη Σόφια, η Κομισιόν προτείνει ήδη τις εξής ενέργειες:

– Διασφάλιση του φιλικού προς την καινοτομία χαρακτήρα των ρυθμίσεων και της χρηματοδότησης: στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται η ανάδειξη σε προτεραιότητα της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής·

– Αύξηση της σύναψης δημοσίων συμβάσεων για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες από τις δημόσιες αρχές,

– Ταχεία έγκριση του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, που περιλαμβάνει την πρόταση διάθεσης 100 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη και το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ, καθώς και για άλλα σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα που θα δώσουν σημαντική ώθηση στην καινοτομία,

– Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας VentureEU για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και των επιχειρηματικών κεφαλαίων,

– Περαιτέρω απλούστευση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημόσια χρηματοδότηση καινοτόμων έργων, μεταξύ άλλων μέσω του συνδυασμού ενωσιακών και εθνικών πόρων.

– Ανάληψη ηγετικής θέσης στην καινοτομία που δημιουργεί αγορές: η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας με πλήρεις αρμοδιότητες, το οποίο θα συνιστά μονοαπευθυντική θυρίδα για πρωτοποριακές τεχνολογίες με υψηλό δυναμικό, καθώς και για καινοτόμες επιχειρήσεις με δυνατότητες επέκτασης. Η Κομισιόν σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα αξιοποιήσει την πιλοτική φάση αξίας 2,7 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2018-2020 για να συμβάλει στον προσδιορισμό και την επέκταση καινοτομιών ταχείας εξέλιξης και υψηλού κινδύνου που είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν εντελώς νέες αγορές.

– Δρομολόγηση αποστολών σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με τολμηρούς, φιλόδοξους στόχους και υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε τομείς που θα καθοριστούν από κοινού με τα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες. Οι αποστολές αυτές θα μπορούσαν να καλύπτουν διάφορα ζητήματα, από την καταπολέμηση του καρκίνου μέχρι τις καθαρές μεταφορές ή την απαλλαγή των ωκεανών από τα πλαστικά, θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και τη συμμετοχή από όλους τους τομείς και τους επιστημονικούς κλάδους για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Tags: