12/04/2018 13:40

Αιτήσεις νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας – Αποτελέσματα σε μόλις 6 μήνες

Αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η οποία εξεδόθη την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και στην οποία γίνεται αναφορά ότι προβλέπεται τα αποτελέσματα της Προκήρυξης των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας να ανακοινωθούν το αργότερο σε έξι μήνες.

Είθισται, δεδομένων των μέχρι τώρα γεγονότων, ο χρόνος αυτός να ήταν πολύ περισσότερος κατά τα προηγούμενα έτη.

Η ανακοίνωση τους Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναφέρεται στην επιτυχή ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων της 2η Προκήρυξης των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

Όπως εξηγείται στην ανακοίνωση, έχουν κατατεθεί 816 αιτήσεις, εκ των οποίου οι 537 για το Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και 279 αιτήσεις για το Σχέδιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Για τη χρηματοδότηση τους θα διατεθούν €6εκ. και €2εκ. αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβλήθηκαν για πρώτη φορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://fundingapps.mcit.gov.cy και σκοπός του Υπουργείου είναι η σύντμηση του χρόνου αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων για καλύτερη εφαρμογή των Σχεδίων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι προβλέπεται, σύμφωνα με το Υπουργείο, ότι τα αποτελέσματα της παρούσας προκήρυξης να ανακοινωθούν το αργότερο σε έξι μήνες, μειώνοντας έτσι το συνολικό χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων κατά δέκα με δώδεκα μήνες σε σύγκριση με την προηγούμενη προκήρυξη.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η ολοκλήρωση του σχεδίου έγινε κατορθωτή με τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αφενός, και αφετέρου του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές χρησιμοποίησαν την κυβερνητική πύλη Αριάδνη, ενώ τα δεδομένα/πληροφορίες συλλέγονταν από την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ).

Ουσιαστική συμβολή είχαν οι δύο Σύμβουλοι /Εμπειρογνώμονες της Κυπριακής εταιρείας Star One Consulting, ενώ σημαντική τεχνογνωσία αντλήθηκε από τη Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης (ΜΟΔ) Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ελλάδας.

Tags: