28/03/2018 14:18

Στα €15,43 εκ. τα καθυστερημένα έσοδα του Κτηματολογίου το 2016

Στα €15.435.864 ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 τα καθυστερημένα έσοδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), σε σύγκριση με €15.259.459 το 2015 .

Όπως αναφέρεται σε ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΤΚΧ, ποσό ύψους €8.592.020 αφορά στο σύνολο των καθυστερημένων ενοικίων από μίσθωση κρατικής γης σε όλες τις επαρχίες, ενώ ποσό ύψους €6.736.515  αφορά στο σύνολο των καθυστερημένων ποσών στον Κλάδο Εκτιμήσεων σε όλες τις επαρχίες, στο οποίο περιλαμβάνονται κυρίως οφειλές των δήμων/κοινοτήτων για τη συνεισφορά τους για πολεοδομικά έργα, που δεν καταβλήθηκαν στο Κράτος.

Ενδεικτικά η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, ο Δήμος Λεμεσού οφείλει στο Τμήμα ως συνεισφορά του για απαλλοτριώσεις για πολεοδομικά έργα ποσό ύψους €3.060.173, ποσό το οποίο αμφισβητείται από τον Δήμο Λεμεσού, ενώ για τον ίδιο σκοπό ο Δήμος Στροβόλου οφείλει €697.789, ο Δήμος Λευκωσίας €347.480, ο Δήμος Λακατάμειας οφείλει €318.167 και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού €253.020.

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών απέκοψε εντός του 2016  μέρος των καθυστερημένων οφειλών ορισμένων Δήμων/Κοινοτήτων από την κρατική χορηγία που τους αναλογεί ,συνολικού ύψους €799.215 (€1.583.449 το 2015), σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 21.10.2009.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί σχέδιο δράσης και να τεθούν χρονοδιαγράμματα για είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων, περιλαμβανομένης της πιστής εφαρμογής της σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου με την οποία καθορίζονται διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Κράτους.

Στις €345.108 η αμοιβή για υπερωρίες– Συσσωρευμένη εργασία

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η διεκπεραίωση εργασίας από υπαλλήλους του Τμήματος εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, έναντι αμοιβής τόσο με το τεμάχιο όσο και υπερωριακά συνεχίστηκε και κατά το έτος 2016 και ανήλθε σε €345.108 σε σύγκριση με €380.953 το 2015 (€419.164 το 2014, €299.390 το 2013), ενώ εξακολουθεί να υπάρχει συσσωρευμένη εργασία στο Τμήμα στους διάφορους Κλάδους του Τμήματος.

Ενδεικτικά, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, στον Κλάδο Χωρομετρίας εκκρεμούσαν στις 31.12.2016 20.289  υποθέσεις (19.486 στις 31.12.2015), ενώ τον Ιούνιο 2017 εκκρεμούσαν 20.150 υποθέσεις.

Το σύνολο των επιδομάτων για υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας για το μηνιαίο προσωπικό ανήλθε κατά το 2016 σε €329.066, (€319.572 το 2015) και για το ωρομίσθιο προσωπικό σε €16.042 (€61.382 το 2015).

Αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του αρ. 82.539 ημερ. 3.5.2017, αποφάσισε συγκεκριμένα μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος των συσσωρευμένων/καθυστερημένων εργασιών στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει όπως για αντιμετώπιση του προβλήματος της συσσωρευμένης εργασίας, εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες του Τμήματος  και ληφθούν διορθωτικά μέτρα, στα πλαίσια και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 3.5.2017,  περιλαμβανομένων μέτρων για αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους κλάδους, με περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών όπου υπάρχει ευχέρεια και με καλύτερο προγραμματισμό, ώστε να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις εντός λογικών χρονικών πλαισίων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Τμήματος.

Επίσης, συστήνεται όπως προωθηθεί περαιτέρω η ανάθεση και διεκπεραίωση χωρομετρικών εργασιών στον ιδιωτικό τομέα για απάμβλυνση του προβλήματος, στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας και  όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο κάποιες εργασίες του Τμήματος να ανατεθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, όπου δυνατόν.

Πηγή:

Tags:
Cheap Website Traffic