Στο 10,1% η ανεργία το τέταρτο τρίμηνο του 2017

Στο 10,1% η ανεργία το τέταρτο τρίμηνο του 2017

Το 4ο τρίμηνο του 2017, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 43.113 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 10,1% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 10,4%, γυναίκες 9,8%) σε σύγκριση με 54.303 άτομα (12,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2017, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 427.264 άτομα ή 61,5% του πληθυσμού (άνδρες 66,3%, γυναίκες 57,2%) σε σύγκριση με 422.997 άτομα (61,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 384.151 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 55,3% (άνδρες 59,4%, γυναίκες 51,6%) σε σύγκριση με 368.694 άτομα (53,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Απασχόληση (Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 71,4%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 75,6% και για τις γυναίκες 67,6%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό ήταν 69,4% (άνδρες 74,7%, γυναίκες 64,4%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 57,7% σε σύγκριση με 53,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,2% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,5% και 2,3% αντίστοιχα. Για το 4ο τρίμηνο του 2016 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 79,4%, Βιομηχανία 17,4% και Γεωργία 3,2%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,7% της συνολικής απασχόλησης ή 48.816 άτομα (άνδρες 9,2%, γυναίκες 16,4%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2016 ήταν 14,6% (άνδρες 12,0%, γυναίκες 17,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,8% ή 333.555 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,9% (49.535 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,6% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία (Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 22,9% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 26,7%, γυναίκες 19,7%) σε σύγκριση με 29,8% (άνδρες 22,4%, γυναίκες 36,0%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 53,4% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 12,9% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 33,7% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4ο τρίμηνο του 2016 ήταν 39,0%, 16,2% και 44,8%.

Πίνακας 1
Αριθμός Ποσοστό (%)
4ο Τρίμηνο 2017 4ο Τρίμηνο 2016 4ο Τρίμηνο 2017 4ο Τρίμηνο 2016
Εργατικό Δυναμικό
Σύνολο 427.264 422.997 61,5 61,9
Άνδρες 220.370 219.161 66,3 67,3
Γυναίκες 206.894 203.837 57,2 56,9
Απασχόληση
Σύνολο 384.151 368.694 55,3 53,9
Άνδρες 197.458 192.578 59,4 59,2
Γυναίκες 186.693 176.116 51,6 49,1
Ανεργία
Σύνολο 43.113 54.303 10,1 12,8
Άνδρες 22.912 26.583 10,4 12,1
Γυναίκες 20.200 27.720 9,8 13,6

 

Πίνακας 2
Απασχόληση Αριθμός Ποσοστό (%)
4ο Τρίμηνο 2017 4ο Τρίμηνο 2016 4ο Τρίμηνο 2017 4ο Τρίμηνο 2016
Συν. Ανδ. Γυν. Συν. Ανδ. Γυν. Συν. Ανδ. Γυν. Συν. Ανδ. Γυν.
Ηλικία
15+ 384.151 197.458 186.693 368.694 192.578 176.116 55,3 59,4 51,6 53,9 59,2 49,1
20–64 372.255 189.212 183.042 357.386 184.998 172.388 71,4 75,6 67,6 69,4 74,7 64,4
55–64 57.577 32.676 24.900 52.708 30.528 22.180 57,7 67,1 48,7 53,5 62,8 44,4
Τομέας
Γεωργία 8.742 7.015 1.726 11.725 9.124 2.601 2,3 3,5 0,9 3,2 4,7 1,5
Βιομηχανία 63.404 50.280 13.122 64.310 51.928 12.381 16,5 25,5 7,0 17,4 27,0 7,0
Υπηρεσίες 312.005 140.163 171.845 292.659 131.527 161.135 81,2 71,0 92,1 79,4 68,3 91,5
Πλήρης /Μερική
Πλήρης 335.335 179.348 155.987 314.681 169.514 145.167 87,3 90,8 83,6 85,4 88,0 82,4
Μερική 48.816 18.110 30.706 54.013 23.064 30.949 12,7 9,2 16,4 14,6 12,0 17,6
Επαγγ. Υπόσταση
Αυτοεργο-δοτούμενοι 50.596 31.802 18.794 50.725 33.110 17.615 13,2 16,1 10,1 13,8 17,2 10,0
Υπάλληλοι
Σύνολο 333.555 165.656 167.899 317.969 159.468 158.501 86,8 83,9 89,9 86,2 82,8 90,0
Μόνιμοι 284.020 145.884 138.136 271.392 142.395 128.997 85,1 88,1 82,3 85,4 89,3 81,4
Προσωρινοί 49.535 19.772 29.763 46.577 17.073 29.504 14,9 11,9 17,7 14,6 10,7 18,6

 

Πίνακας 3
Ανεργία Αριθμός Ποσοστό (%)
4ο Τρίμηνο 2017 4ο Τρίμηνο 2016 4ο Τρίμηνο 2017 4ο Τρίμηνο 2016
Συν. Ανδ. Γυν. Συν. Ανδ. Γυν. Συν. Ανδ. Γυν. Συν. Ανδ. Γυν.
Ηλικία
15+ 43.113 22.912 20.200 54.303 26.583 27.720 10,1 10,4 9,8 12,8 12,1 13,6
15–24 8.395 4.437 3.958 10.739 3.675 7.064 22,9 26,7 19,7 29,8 22,4 36,0
25–64 34.718 18.475 16.243 43.463 22.807 20.657 9,1 9,4 8,8 11,5 11,6 11,4
Διάρκεια
< 6 μήνες 23.039 12.095 10.943 21.158 8.988 12.172 53,4 52,8 54,2 39,0 33,8 43,9
6–11 μήνες 5.544 2.701 2.843 8.788 3.627 5.160 12,9 11,8 14,1 16,2 13,6 18,6
12+ μήνες 14.530 8.116 6.414 24.357 13.968 10.388 33,7 35,4 31,7 44,8 52,6 37,5

Η ΕΕΔ καλύπτει δειγματοληπτικά 3.800 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

ΚΥΠΕ

Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα από την κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ