23/01/2018 12:48

Παράνομη η σύμπραξη των ομίλων Roche και Novartis για τα φάρμακα Avastin και Lucentis

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη σήμερα ότι η σύμπραξη των ομίλων Roche και Novartis για τη μείωση της οφθαλμολογικής χρήσης του φαρμάκου Avastin και την αύξηση της χρήσης του Lucentis μπορεί να συνιστά περιορισμό του ανταγωνισμού ως εκ του αντικειμένου.

Το ΔΕΕ εξέδωσε τη σημερινή του απόφαση μετά από προδικαστικό ερώτημα του Consiglio dello Stato (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ιταλία), ζητώντας την ερμηνεία των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης, μετά από έφεση των δύο εταιριών επί προστίμου που τους επέβαλε για την ίδια σύμπραξη η Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM (Αρχή διασφαλίσεως της τηρήσεως των κανόνων του ανταγωνισμού και της αγοράς, Ιταλία)

Αναλυτικά, στη σημερινή του απόφαση, αφού το Δικαστήριο της ΕΕ υπενθυμίζει ότι, τα φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις ανήκουν στην ίδια αγορά, αποκλείει ότι η σύμπραξη των ομίλων Roche και Novartis για την οποία επέβαλε κυρώσεις η AGCM μπορεί να δικαιολογηθεί ως παρεπόμενη της συμφωνίας τους περί παραχωρήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως.

Συναφώς, το Δικαστήριο τονίζει ότι η σύμπραξη αυτή δεν αποσκοπούσε στον περιορισμό της εμπορικής αυτονομίας των συμβαλλομένων στη συμφωνία παραχωρήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως του Lucentis, αλλά στον περιορισμό της συμπεριφοράς τρίτων – ιδίως των ιατρών – για μείωση της συνταγογραφήσεως του Avastin στην οφθαλμολογία προς όφελος του Lucentis. Υπό τις συνθήκες αυτές, η σύμπραξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρεπόμενη και αντικειμενικώς αναγκαία για την υλοποίηση της συμφωνίας παραχωρήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως.

Το ΔΕΕ υπενθυμίζει ότι μια σύμπραξη δεν μπορεί να τύχει της προβλεπόμενης στο άρθρο 101, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ εξαιρέσεως αν περιλαμβάνει μη αναγκαίους περιορισμούς. Η διάδοση, όμως, παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με ένα φάρμακο δεν μπορεί να θεωρηθεί «αναγκαία». Επομένως, σύμπραξη με σκοπό τη διάδοση τέτοιων παραπλανητικών πληροφοριών δεν μπορεί να τύχει εξαιρέσεως.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: