06/11/2017 08:08

Διαθέσιμες από σήμερα οι αιτήσεις για το τιμητικό επίδομα μάνας

Από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, είναι διαθέσιμες η αιτήσεις για το τιμητικό επίδομα μάνας.

Βάσει της απόφασης της Κυβέρνησης, το Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας θα παρέχεται στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, σε πολύτεκνες μητέρες, που έχουν δηλαδή 4 ή περισσότερα παιδιά, των οποίων όλα τα παιδιά είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και δεν λαμβάνουν πλέον Επίδομα Τέκνου ή ΕΕΕ για κάποιο από τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, το Επίδομα θα παραχωρείται στις πολύτεκνες μάνες, οι οποίες:

(α) είτε είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν την λεγόμενη μικρή επιταγή), στις οποίες θα καταβληθεί χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση,

(β)          είτε είναι συνταξιούχοι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν ΕΕΕ), στις οποίες θα καταβληθεί χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση,

(γ)          είτε έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι €32.667 για μονήρες πρόσωπο ή μέχρι €49.000 σε περίπτωση ζεύγους, οι οποίες χρειάζεται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας το Έντυπο Αίτησης.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων ως ακολούθως:

•             €300 στις κατηγορίες (α) και (β) ανωτέρω και σε όσες εκ της κατηγορίας (γ) έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι €10.323 για μονήρες πρόσωπο ή μέχρι €15.485 σε περίπτωση ζεύγους,

•             €150 σε όσες εκ της κατηγορίας (γ) έχουν ετήσιο εισόδημα από €10.323 μέχρι €13.000 για μονήρες πρόσωπο ή από €15.485 μέχρι €19.500 σε περίπτωση ζεύγους, και

•             €100 σε όσες εκ της κατηγορίας (γ) έχουν ετήσιο εισόδημα από €13.001 μέχρι €32.667 για μονήρες πρόσωπο ή από €19.501 μέχρι €49.000 σε περίπτωση ζεύγους.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τις αιτήτριες, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, στην οδό Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία. Για τη διευκόλυνση των πολύτεκνων μητέρων, οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται και σε όλα τα επαρχιακά γραφεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Κάθε αίτηση για παροχή Επιδόματος Μάνας θα εξετάζεται από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, η οποία θα εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου και θα ενημερώνει σχετικά την αιτήτρια.

Tags:
Cheap Website Traffic