15/06/2017 16:24

Συμφωνία για τις καρκινογόνες ουσίες και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο Συμβούλιο κρατών μελών ΕΕ

Σήμερα, το Συμβούλιο EPSCO (απασχόλησης, υγείας και κοινωνικών υποθέσεων) κατέληξε σε συμφωνία που θα εγγυάται την προστασία περισσότερων από 4 εκατομμυρίων εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον εργασιακό χώρο.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου, Helena Dalli, δήλωσε: «Με αυτή τη συμφωνία μπορούμε να προστατέψουμε καλύτερα εκατομμύρια εργαζομένων στην ΕΕ από τις χημικές ουσίες που προκαλούν καρκίνο στον εργασιακό χώρο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ. ”

Η προτεινόμενη οδηγία επιδιώκει να θεσπίσει αυστηρότερα όρια για τις τιμές έκθεσης και τις σημειώσεις του δέρματος για πέντε καρκινογόνους παράγοντες, καθώς και τις σημειώσεις του δέρματος ανεξάρτητα από τις οριακές τιμές για δύο ακόμη καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες καλύπτουν συνολικά επτά καρκινογόνους παράγοντες.

Οι καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες που καλύπτονται από την οδηγία είναι οι εξής: Ορυκτέλαια που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε μηχανές εσωτερικής καύσης, μερικά μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ), τριχλωροαιθυλένιο, 4,4`-μεθυλενοδιανιλίνη, επιχλωρυδρίνη, διβρωμιούχο αιθυλένιο, διχλωριούχο αιθυλένιο .

Επιπλέον, οι πρεσβευτές της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το Συμβούλιο πρόκειται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η προτεινόμενη οδηγία αποσκοπεί στην αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2011/65 / ΕΕ (RoHS 2). Η νέα πρόταση αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τα προβλήματα που προκύπτουν από την ομάδα προϊόντων “ανοικτού πηγαίου κώδικα”, περιλαμβάνει τροπολογίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των προϊόντων που καλύπτονται από την οδηγία και προτείνει την εξαίρεση συγκεκριμένου προϊόντος, δηλαδή οργάνων σωληνώσεων.

Ο κύριος στόχος του τροποποιητικού κειμένου είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των πράξεων δευτερογενούς αγοράς (π.χ. μεταπώληση, αγορά μεταχειρισμένων) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύφθηκαν πρόσφατα από την RoHS 2 και η χρήση ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό αυτό, Στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2019.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας ότι είναι επίσης έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις. Ο πρώτος τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση προγραμματίζεται στις 21 Ιουνίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Cheap Website Traffic