18/05/2017 09:57

Λήγει η προθεσμία για όσους στρατεύσιμους θέλουν να δηλώσουν αντιρρησίες συνείδησης

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία κατά την οποία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2017, όπως επίσης και όσοι έχουν υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά των ων κλάσεων 1990 έως 2016 με τη 2017Β΄/ΕΣΣΟ, δικαιούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα χαρτιά, εφόσον ενδιαφέρονται να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης.

 

Βάσει της Απόφασης του Υπουργού Άμυνας, η οποία δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη εφημερίδα του κράτους, στις 28 Απριλίου 2017, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:

α. Να καταθέσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας(εκπνέει σήμερα), τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1.Αίτηση με:
Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία τους.
Τον τόπο γέννησής τους.
Τη διεύθυνση διαμονής τους.
Το είδος της υπηρεσίας που επιθυμούν να εκπληρώσουν, δηλαδή εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
Τις γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις.
Τους λόγους που επικαλούνται για να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης.
Δήλωση ότι δε συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων, που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.

2.Βεβαίωση από την οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία να πιστοποιείται ότι δεν κατέχουν άδεια οπλοφορίας ούτε έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια.

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τους, με ημερομηνία όχι πέραν του ενός μηνός.

4.Αντίγραφο του ατομικού δελτίου ταυτότητάς τους.

5. Βεβαίωση εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με το θρήσκευμά τους, σε περίπτωση που η αίτηση τους βασίζεται στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

6. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και / ή δικαιολογητικά για υποστήριξη της αίτησής τους.

β. Επισημαίνεται ότι :

Εφόσον η σχετική αίτηση δεν κατατίθεται ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και υπέχουν υποχρέωση κατάταξης στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.
Όσοι στρατεύσιμοι αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνειδήσεως και έχουν υποχρέωση για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, οφείλουν να καταταγούν στις ημερομηνίες και στα ΚΕΝ που καθορίζονται στην παράγραφο 5 της Απόφασης.
Όσοι δεν αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να καταταγούν για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, στο ΚΕΝ Πάφου.
Όσοι από τους υπόχρεους για εναλλακτική κοινωνική θητεία έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι, καλούνται να παρουσιασθούν στις 3 Ιουλίου 2017 για ανάληψη υπηρεσίας, στο φορέα που έχει καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Άμυνας.

Tags: