10/05/2017 19:20

Ελεγκτική Υπηρεσία: Συνολικά 498 υποψήφιοι βουλευτές υπέβαλαν εκλογικές δαπάνες

Συνολικά 498 υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές Μαΐου του 2016, υπέβαλαν «Έκθεση εκλογικών δαπανών», από τους οποίους 183 υποψήφιοι δεν κατέθεσαν οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία/ τιμολόγια για τα έξοδα που δηλώθηκαν, εφόσον η υποχρέωση για επισύναψη τους στην έκθεση δεν ήταν σαφής από τη νομοθεσία, αναφέρεται στην Έκθεση Ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τις «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών» των υποψήφιων βουλευτών και θρησκευτικών αντιπροσώπων, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

`Οπως αναφέρεται στην έκθεση, από τον έλεγχο προέκυψε πως ο υποψήφιος Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Πιτσιλλίδης, δεν υπόβαλε «Έκθεση εκλογικών δαπανών», συνοδευόμενη με κατάθεση υποψηφίου είτε ένορκη είτε με επίσημη διαβεβαίωση.

Οπως σημειώνεται, ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, στις 14.6.2016, ενημέρωσε τον κ. Πιτσιλλίδη ότι, λόγω μη έγκαιρης υποβολής «Έκθεσης εκλογικών δαπανών» και της συνοδεύουσας δήλωσης, του έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο ύψους €500, το οποίο προσαυξάνεται κατά €50 για κάθε επιπρόσθετη ημέρα καθυστέρησης και ότι η παράλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής της έκθεσης για περίοδο που υπερβαίνει τον ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, τον καθιστά ένοχο παράνομης ενέργειας.

Ο Έφορος στις 19.7.2016, αφού ο υποψήφιος δεν είχε συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για υποβολή «Εκθεσης εκλογικών δαπανών» και πληρωμή του προστίμου που του έχει επιβληθεί, ζήτησε τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του, ως οι πρόνοιες του εδαφίου 2 του άρθρου 55 του Νόμου. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαβίβασε την επιστολή του Εφόρου στις 19.8.2016 στον Αρχηγό της Αστυνομίας και ζήτησε τη διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης αδικήματος του άρθρου 52 του πιο πάνω Νόμου από τον εν λόγω υποψήφιο.

Επίσης από τα αποδεικτικά στοιχεία/τιμολόγια που είχαν συνυποβληθεί με τις «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών» καθώς επίσης και από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που λήφθηκαν από διαφημιστικούς φορείς για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, διαπιστώθηκε ότι δύο υποψήφιες του ΔΗΣΥ, οι Νατάσα Πηλείδου και Μαριέλλα Αριστείδου, δεν είχαν δηλώσει στις «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών» όλα τα έξοδα που διενήργησαν. Εάν ληφθούν υπόψη τα έξοδα που δεν δηλώθηκαν, το αναθεωρημένο συνολικό ποσό των εκλογικών δαπανών για τις εν λόγω υποψήφιες, υπερβαίνει το ανώτατο όριο των €30.000 όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, προστίθεται.

Οπως αναφέρεται, το σύνολο των δαπανών που δηλώθηκε από την κ. Πηλείδου ήταν 11.728 ευρώ και το αναθεωρημένο σύνολο εκλογικών δαπανών 31.481 ευρώ. Από την κ. Αριστείδου δηλώθηκε σύνολο δαπανών 28.382 ευρώ και το αναθεωρημένο σύνολο εκλογικών δαπανών είναι 34.332 ευρώ.

Στην έκθεση σημειώνεται πως ο έλεγχος δεν μπορούσε να διενεργηθεί για όλους τους υποψήφιους, αφού η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων δεν απαιτείται από τη νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν υποβλήθηκαν από όλους τους υποψήφιους.

Επιπρόσθετα, μεγάλος αριθμός διαφημιστικών φορέων δεν απέστειλε συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και επιβολή των σχετικών προστίμων.

Οπως αναφέρεται, σύμφωνα με επιστολή της κ. Πηλείδου, ημερ. 30.3.2017 προς τον Έφορο Εκλογής, Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία, δεν κατέγραψε στην Έκθεση τα τιμολόγια για έξοδα ύψους €19.753, εκ παραδρομής, λόγω του ότι δεν αντιλήφθηκε πλήρως τον τρόπο συμπλήρωσης της Έκθεσης, παρόλο που επισύναψε ανελλιπώς όλα τα ποσά (τιμολόγια) στην Έκθεση. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, σύμφωνα με επιστολή της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας προς τον Γενικό Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας ημερ. 4.4.2017, η κ. Πηλείδου κατέβαλε στις 3.4.2017 χρηματικό πρόστιμο ύψους €1.481, συμμορφούμενη με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας.

Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της κ. Αριστείδου, ημερ. 20.3.2017 προς την Επαρχιακή Διοίκηση Κερύνειας, η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία, εκ παραδρομής, ο διαφημιστικός φορέας, ο οποίος της παρείχε διαφημιστικές υπηρεσίες, περιέλαβε στην κατάσταση που απέστειλε στην Υπηρεσίας , τιμολόγιο αξίας €5.950, που δεν αφορούσε σε διαφήμιση της υποψήφιας αλλά της εταιρείας που ενεργούσε ως υποστηρικτής της και πλήρωσε τα τιμολόγια της.

Ακόμη, στην έκθεση αναφέρεται πως από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν αδυναμίες αναφορικά με τη σχετική νομοθεσία που είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων που οδήγησαν σε περιορισμό στον έλεγχο που διεξήχθηκε.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής υποβολής αποδεικτικών στοιχείων από τους υποψηφίους μαζί με τις «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών», της δήλωσης στις «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών» κατά πόσο η δαπάνη έγινε με επιταγή ή μετρητά και στην περίπτωση της πληρωμής με επιταγή να δίνεται το όνομα της τράπεζας και ο αριθμός της επιταγής με την οποία έγινε η πληρωμή, της συμπερίληψης στην «Έκθεση εκλογικών δαπανών», στοιχείων επικοινωνίας με τους υποψηφίους για σκοπούς παροχής τυχόν διευκρινήσεων και γενικά να επαναξιολογηθεί η διαμόρφωση της «Έκθεσης εκλογικών δαπανών» με σκοπό την ομοιόμορφη συμπλήρωση της από τους υποψηφίους.

Εξάλλου, διαπιστώθηκε, όπως αναφέρεται πως μεγάλος αριθμός υποψηφίων, δήλωσαν τις δαπάνες για διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς και για διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες, συγκεντρωτικά και χωρίς να επισυναφθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία/τιμολόγια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σύγκριση με τις καταστάσεις που λήφθηκαν από τους διαφημιστικούς φορείς.

Αναφορικά με επτά υποψήφιους, οι οποίοι στις «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών» δήλωσαν τις διαφημιστικές δαπάνες, αναλυτικά και κατά διαφημιστικό φορέα, από διερεύνηση διαφάνηκε ότι δήλωσαν μικρότερα ποσά ως διαφημιστικές δαπάνες από τα ποσά που δηλώθηκαν από τους διαφημιστικούς φορείς οι οποίοι είχαν ανταποκριθεί.

Πρόκειται για τους Νατάσα Πηλείδου (ΔΗΣΥ) από την οποία δεν δηλώθηκε δαπάνη 4.284 ευρώ, Μαριέλλα Αριστείδου (ΔΗΣΥ) από την οποία δεν δηλώθηκε δαπάνη 5.959 ευρώ, Ανδρέα Νικηταρά (ΔΗΚΟ) από τον οποίο δεν δηλώθηκε δαπάνη 762 ευρώ, Νικολέττα Λαδά Νικολαΐδου (Συμμαχία Πολιτών) από την οποία δεν δηλώθηκε δαπάνη 1428 ευρώ, Διονύσιο Λαρδή (Κίνημα Αλληλεγγύη) από τον οποίο δεν δηλώθηκε δαπάνη 298 ευρώ, Παύλο Μυλωνά (Συμμαχία Πολιτών) από τον οποίο δεν δηλώθηκε δαπάνη 536 ευρώ και Μάριο Βασιλείου (ΕΛΑΜ) από τον οποίο δεν δηλώθηκε δαπάνη 101 ευρώ.

Στην έκθεση σημειώνεται πως για τους υποψήφιους Νικηταρά, Νικολαΐδου, Λαρδή, Μυλωνά και Βασιλείου ούτως ή άλλως δεν προκύπτει θέμα υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των €30.000. Επίσης, με επιστολές που στάλθηκαν από τους Έφορους Εκλογής στους πιο πάνω επηρεαζόμενους υποψήφιους, ζητήθηκαν σχόλια για τις διαφορές που προέκυψαν.

Ακόμη αναφέρεται πως σύμφωνα με επιστολή της κ. Πηλείδου, ημερ. 30.3.2017 προς τον Έφορο Εκλογής, Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, οι διαφημιστικές δαπάνες ύψους €4.284, περιλαμβάνονται στα τιμολόγια που επισυνάφθηκαν στην Έκθεση. Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι, εκ παραδρομής, δεν κατέγραψε στην Έκθεση τα τιμολόγια αυτά, λόγω του ότι δεν αντιλήφθηκε πλήρως τον τρόπο συμπλήρωσης της Έκθεσης.

Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της κ. Αριστείδου ημερ. 20.3.2017 προς την Επαρχιακή Διοίκηση Κερύνειας, εκ παραδρομής, ο διαφημιστικός φορέας, ο οποίος της παρείχε διαφημιστικές υπηρεσίες, περιέλαβε στην κατάσταση που απέστειλε στην Υπηρεσία , τιμολόγιο αξίας €5.950, που αφορούσε σε διαφήμιση της ίδιας της εταιρείας που ενεργούσε ως υποστηρικτής της και πλήρωσε τα τιμολόγια και όχι σε διαφήμιση της υποψήφιας.

Σύμφωνα με επιστολή του κ. Νικηταρά ημερ. 30.3.2017 προς τον Έφορο Εκλογής, Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας, η πληρωμή των €762, εκ παραδρομής, δεν περιλήφθηκε στην Έκθεσή του γιατί διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο και δεν του παρουσιάστηκε το τιμολόγιο. Αναφέρει επίσης ότι η παράληψη να δηλώσει το εν λόγω ποσό δεν είχε καμία σκοπιμότητα, αφού τα έξοδα του δεν ξεπερνούν το όριο που τίθεται από τη Νομοθεσία.

Ακόμη, σύμφωνα με επιστολή της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, ο κ. Βασιλείου με επιστολή του ημερ. 5.4.2017, πληροφορεί ότι η μόνη εξήγηση που μπορεί να δώσει είναι ότι, εκ παραδρομής, απώλεσε απόδειξη από διαφημιστική εταιρεία.

Εξάλλου, σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για 101 υποψήφιους, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται οι «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών» δεν ήταν σφραγισμένες από τις επαρχιακές διοικήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί κατά πόσο αυτές είχαν υποβληθεί έγκαιρα στον Έφορο από τους υποψηφίους.

Από τον έλεγχο διαφάνηκε ότι οι «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών» 59 υποψηφίων, οι οποίοι επίσης κατονομάζονται, δεν συνοδεύονταν με κατάθεση είτε ένορκη είτε με επίσημη διαβεβαίωση.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως ο Έφορος κάθε εκλογικής περιφέρειας, βεβαιώνεται ότι, οι «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών», όταν παραλαμβάνονται, σφραγίζονται ώστε να φαίνεται η ακριβής ημερομηνία παραλαβής. Επίσης, βεβαιώνεται ότι αυτές συνοδεύονται με κατάθεση του υποψηφίου και του εκλογικού αντιπροσώπου (όπου απαιτείται) η οποία θα πρέπει να γίνεται είτε ενόρκως είτε επί επισήμως βεβαιώσει.

Ό Έφορος με επιστολή ημερ. 10.3.2017 έχει καλέσει όλους τους Επάρχους, όπως λάβουν υπόψη τις πιο πάνω συστάσεις σε μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες.

`Οσον αφορά τις διαφημίσεις, στην έκθεση αναφέρεται πως σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τις «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών» των υποψηφίων, διαπιστώθηκαν φορείς που παρόλο ότι προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψηφίους, εντούτοις δεν απέστειλαν στην Υπηρεσία συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν όπως αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε πως ο Έφορος, κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης, λάβει μέτρα εναντίον των φορέων που παράλειψαν να ενεργήσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Οπως αναφέρεται, ο Έφορος, με επιστολή ημερ. 10.3.2017, ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να μελετήσει το ενδεχόμενο λήψης τέτοιας ενέργειας εναντίον των φορέων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία . Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, σε απαντητική επιστολή ημερ. 21.4.2017, αναφέρει ότι ενδείκνυται η δίωξη των προσώπων που έχουν παραβιάσει τις πρόνοιες του Νόμου. Αναφέρει επίσης ότι, με τη συμπλήρωση των ανακρίσεων, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει επαρκής μαρτυρία για άσκηση ποινικής δίωξης, θα δώσει γραπτή συγκατάθεση συμφώνως του άρθρου 55(2) του Νόμου.

Σχετικά σημειώνεται ότι η επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών διαβιβάστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 26.4.2017 στον Αρχηγό της Αστυνομίας, ώστε να δοθούν οδηγίες για διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

`Οπως αναφέρεται ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας βασίστηκε στις πληροφορίες που περιλήφθηκαν στις «Εκθέσεις εκλογικών δαπανών» που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους. Στις περιπτώσεις που συνυποβλήθηκαν τυχόν υποστηρικτικά/αποδεικτικά στοιχεία λήφθηκαν επίσης υπόψη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: