13/01/2017 15:24

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το συμπληρωματικό δελτίο της Τράπεζας Κύπρου

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (BOCH) ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ενέκρινε την Παρασκευή το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο αφορά το αρχικό ενημερωτικό δελτίο της BOCH ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016.

Το Αρχικό δελτίο αφορούσε την προτεινόμενη έκδοση μετοχών της BOCH ονομαστικής αξίας 10 σεντ του Ευρώ έκαστη, στα πλαίσια της εισαγωγής μητρικής εταιρείας για την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα»), μέσω ενός σχεδίου διακανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 198 μέχρι 200 του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου (το «Σχέδιο»), και την εισαγωγή στη standard κατηγορία του Επίσημου Μητρώου της εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (το «LSE»), την εισαγωγή στο το ΧΑΚ και τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, μέχρι 700.000.000 μετοχών της BOCH ονομαστικής αξίας 10 σεντ του Ευρώ έκαστη.

Στην περίπτωση όπου η εισαγωγή ολοκληρωθεί με επιτυχία και το σχέδιο τεθεί σε ισχύ, αναμένεται ότι η Εισαγωγή θα λάβει χώρα το συντομότερο στις 19 Ιανουαρίου 2017 και ότι η διαπραγμάτευση των Μετοχών της BOCH στο ΧΑΚ και στο LSE θα αρχίσει στις 10:30 π.μ. (ώρα Κύπρου) και στις 8:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου) αντίστοιχα, ή όταν αυτό καταστεί εφικτό κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η BOCH αναμένει ότι θα ανακοινώσει τον τελικό αριθμό Μετοχών της BOCH που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν ως αποτέλεσμα της Εισαγωγής, πριν από την ημερομηνία Εισαγωγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: