10/11/2016 13:38

Ανακαινίζεται το ξενοδοχείο «Ρόδον» στον Αγρό

Με μια ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ έδωσε, τελικά απαντήσεις σε σχέση με τα σχέδια της για το μέλλον του ξενοδοχείου «Ρόδον» στον Αγρό.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι η επ’ αόριστον αναστολή της λειτουργία του ξενοδοχείου από τις 15 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε με σκοπό να γίνουν έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης του, καθώς επίσης και για να μελετηθούν μαζί με ειδικούς συμβούλους – μελετητές, τρόποι µείωσης των κόστων λειτουργίας και αύξησης των εσόδων.

Όπως επισημαίνεται, από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και την περίοδο που το ξενοδοχείο λειτουργούσε, τόσο τα έσοδα όσο και το τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα της εταιρείας ήταν  ελαφρώς βελτιωµένο, καθώς η εταιρεία συνέχισε την προσπάθεια συγκράτησης ή και µείωσης των εξόδων και αύξησης των εσόδων.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση

Η Εταιρεία παρουσιάζει προς το επενδυτικό κοινό την ∆εύτερη Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης του 2016 σύµφωνα µε το Άρθρο 11 του Νόµου 190 (Ι) του 2007. Η έκθεση βασίζεται πάνω στις δραστηριότητες της Εταιρείας από 1.1.2016 µέχρι σήµερα.

1. Η Εταιρεία συνέχισε µε τις ίδιες κύριες δραστηριότητες της, που δεν άλλαξαν τόσο από το προηγούµενο έτος, όσο και από την υποβολή της Πρώτης Ενδιάµεσης Κατάστασης ∆ιαχείρισης του έτους 2016 που είναι η παροχή υπηρεσιών
ξενοδοχειακής µονάδας και η κτηµατική ανάπτυξη.

2. Η Εταιρεία συνέχισε και κατά την περίοδο αναφοράς την προσπάθεια για αύξηση του άµεσου πελατολογίου της και τη συνεργασία της µε νέους πελάτες και τουριστικούς πράκτορες καθώς επίσης και τη βελτίωση της συνεργασίας της µε τουςυφιστάµενους αλλά και νέους συνεργάτες µε στόχο την αύξηση των εσόδων. Παράλληλα συνέχισε την προσπάθεια συγκράτησης ή και µείωσης των εξόδων και αύξησης των εσόδων.

3. Η τεχνολογική αναβάθµιση και η ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος είναι ο συνεχής στόχος της εταιρείας µε κύριο σκοπό την κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών της.

4. Για καλύτερη επίτευξη των πιο πάνω στόχων η Εταιρεία µε ανακοίνωση της ηµεροµηνίας 25 Απριλίου 2016 ανέστειλε επ’ αόριστο τη λειτουργία του Ξενοδοχείου ΡΟ∆ΟΝ από τις 15 Σεπτεµβρίου 2016 µε σκοπό να µελετήσει µε Ειδικούς Συµβούλους – Μελετητές τρόπους για µείωση των κόστων λειτουργίας και την αύξηση των εσόδων καθώς και την εκτέλεση έργων ανακαίνισης και αναβάθµισης του ξενοδοχείου.

5. Κατά τη περίοδο αναφοράς, τόσο τα έσοδα όσο και το τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα της εταιρείας είναι ελαφρώς βελτιωµένο.

Πηγή: inbusinessnews

Tags:
Cheap Website Traffic