Η Apple επιτυγχάνει να αποτρέψει την καταχώριση του «MI PAD» ως σήματος της ΕΕ

Η Apple επιτυγχάνει να αποτρέψει την καταχώριση του «MI PAD» ως σήματος της ΕΕ
Booking.com

Tο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) επικύρωσε σήμερα την απόφαση του EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), από το 2016, με την οποία έκανε δεκτή την ανακοπή της Apple, κατά αίτησης της κινεζική εταιρία Xiaomi, για την καταχώριση του λεκτικού σημείου «MI PAD» ως σήματος της Ένωσης για ηλεκτρονικές συσκευές και για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Η Apple επικαλέσθηκε την προγενέστερη ύπαρξη της δικής της καταχώρησης για το “IPAD” για “πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες”.

Η Xiaomi, η οποία δεν είχε μείνει ικανοποιημένη με την απόφαση του EUIPO, προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της ως άνω αποφάσεως.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Xiaomi και επιβεβαιώνει ότι το σημείο MI PAD δεν μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα της Ένωσης, καθώς βάσει της διεξαχθείσας συγκρίσεως και λαμβανομένου υπόψη ότι τα καλυπτόμενα από τα δύο σήματα προϊόντα και υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια, το EUIPO ορθώς συνήγαγε ότι υπήρχε κίνδυνος σύγχυσης του κοινού.

Όσον αφορά τη σύγκριση των δύο σημείων, το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει τις εκτιμήσεις του EUIPO: από οπτική άποψη, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιότητας λόγω του ότι η λέξη IPAD αναπαράγεται εξ ολοκλήρου εντός του σημείου MI PAD, λόγω του ότι τα δύο σημεία συμπίπτουν όσον αφορά την αλληλουχία γραμμάτων «ipad» και λόγω του ότι αυτά διαφέρουν μόνον ως προς την παρουσία του συμπληρωματικού γράμματος «m» στην αρχή του MI PAD.

Κατά το ΓΔΕΕ, από φωνητική άποψη, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσιάζουν μέτριο βαθμό ομοιότητας για το αγγλόφωνο τμήμα του οικείου κοινού (είναι όντως πιθανό ότι αυτό το τμήμα του οικείου κοινού πρόκειται να εκλάβει το πρόθεμα «mi» ως αναφερόμενο στην αγγλική κτητική αντωνυμία «my» και ότι πρόκειται, ως εκ τούτου, να προφέρει καθ’ όμοιο τρόπο το «i» του MI PAD και του IPAD) και υψηλό βαθμό ομοιότητας για το μη αγγλόφωνο τμήμα (αυτό το τμήμα του κοινού θα έχει την τάση να προφέρει το «i» καθ’ όμοιο τρόπο όσον αφορά αμφότερα τα σήματα).

Τέλος, το ΓΔΕΕ επισημαίνει ότι από εννοιολογική άποψη, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσιάζουν μέτριο βαθμό ομοιότητας για το αγγλόφωνο τμήμα του οικείου κοινού (το κοινό στοιχείο «pad» πρόκειται να γίνει αντιληπτό υπό την έννοια ότι σημαίνει ηλεκτρονική ταμπλέτα, ενώ τα στοιχεία «mi» και «i» πρόκειται να γίνουν αντιληπτά ως προθέματα που χαρακτηρίζουν το κοινό στοιχείο «pad», χωρίς να μεταβάλλουν σημαντικά την εννοιολογική φόρτιση του εν λόγω κοινού στοιχείου) και ουδέτερο βαθμό ομοιότητας για το μη αγγλόφωνο τμήμα (δεδομένου ότι το κοινό στοιχείο «pad» δεν έχει κάποια σημασία για αυτό το τμήμα του κοινού, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία, εξεταζόμενα στο σύνολό τους, στερούνται ειδικής εννοιολογικής φόρτισης).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Κατηγορία TECH