Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στο επίκεντρο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στο επίκεντρο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων
Booking.com

Στην πολιτική συνοχής είναι αφιερωμένη η σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, την Τετάρτη, στις Βρυξέλλες, που συνέρχεται υπό την προεδρία του Jaak Aab, Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης της προεδρεύουσας Εσθονίας.

Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε δύο θέματα. Πρώτον η εσθονική προεδρία θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις συνεχιζόμενες εργασίες για τη βελτίωση του “κανονισμού περί κοινών διατάξεων”, ιδίως όσον αφορά την απλούστευση των διατάξεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στην αποκαλούμενη πρόταση “omnibus”. Η εν λόγω πρόταση συνίσταται στην απλοποίηση και απλοποίηση των γενικών και τομεακών δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ. Αποτελεί μέρος της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Δεύτερον, οι Υπουργοί θα κληθούν να συζητήσουν για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, μετά τη δημοσίευση της 7ης έκθεσης της Κομισιόν για την οικονομική, εδαφική συνοχή. Το αποτέλεσμα της συζήτησης θα τροφοδοτήσει τη διαδικασία που ανέλαβε η Κομισιόν με στόχο την προετοιμασία μιας νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 που θα παρουσιαστεί το προσεχές έτος. Χωρίς συζήτηση, το Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τις συνέργειες και την απλούστευση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια δημόσιας συνόδου, η Εσθονική Προεδρία θα ενημερώσει τους Υπουργούς σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις τρέχουσες εργασίες σχετικά με δύο προτάσεις της Κομισιόν, για τη βελτίωση του “κανονισμού περί κοινών διατάξεων”, ιδίως όσον αφορά την απλούστευση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών (ESI), προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη λεγόμενη πρόταση “omnibus”.

Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων ορίζει τις κοινές αρχές, κανόνες και πρότυπα για την εφαρμογή των πέντε βασικών ταμείων:
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσης και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Ο γενικός κανονισμός επιδιώκει την απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και σε ορισμένες τομεακές νομοθετικές πράξεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Παρουσιάστηκε από την Κομισιόν τον Σεπτέμβριο του 2016 ως μέρος της ενδιάμεσης επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

Σύμφωνα με την Προεδρία, σε ότι αφορά την πολιτική συνοχής οι τροποποιήσεις που προτείνει η Κομισιόν θα διευκόλυναν την πρόσβαση και τη διαχείριση της χρηματοδότησης της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών προς όφελος των πολιτών της ΕΕ.

Από την πλευρά του Συμβουλίου, οι τεχνικές εργασίες σχετικά με το τμήμα συνοχής της συνολικής νομοθετικής πρότασης ολοκληρώθηκαν από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο. Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν σχετικά με τις νομοθετικές διατάξεις για την απλούστευση των πόρων του ΕΕΣ ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2017 και συνεχίζονται.

Τα κράτη μέλη υποστήριξαν σε γενικές γραμμές τις προσαρμογές που πρότεινε η Κομισιόν για να διευκολύνουν τη ζωή τόσο των διαχειριστικών αρχών όσο και των δικαιούχων κεφαλαίων. Επιπλέον, η Κομισιόν πρότεινε τον Οκτώβριο του 2017 μια άλλη τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων προκειμένου να εισαχθούν τεχνικές αλλαγές προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και να επικαιροποιηθούν τα δημοσιονομικά μεγέθη του κανονισμού ώστε να αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα διαφόρων οικονομικών αποφάσεων ήδη πιασμένο. Η πρόταση αυτή έχει ήδη εγκριθεί σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων.

Σε ότι αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής, το Συμβούλιο θα συζητήσει για την περίοδο μετά το 2020, μετά τη δημοσίευση της 7ης έκθεσης της Κομισιόν για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Το αποτέλεσμα της συζήτησης θα συμβάλει στην προπαρασκευαστική διαδικασία που έχει αναλάβει η Κομισιόν, με σκοπό την υποβολή νέας νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 που θα παρουσιαστεί το προσεχές έτος. Η συζήτηση θα διαρθρωθεί με έγγραφο της Προεδρίας.

Οι Υπουργοί θα κληθούν να επικεντρωθούν στα ακόλουθα θέματα: τομείς πολιτικής που θα υποστηριχθούν και θα δοθούν προτεραιότητες στο μέλλον, σταθερότητα του σχεδιασμού για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, μετάβαση από τις περιόδους προγραμματισμού, σύνδεση μεταξύ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικής συνοχής, δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου κανόνων και ουσιαστική απλούστευση της υλοποίησης της πολιτικής

Η 7η έκθεση για τη συνοχή πληροί δύο νομικές απαιτήσεις: δείχνει πώς εξελίχθηκε η συνοχή στις περιφέρειες της ΕΕ κατά το πρόσφατο παρελθόν και αξιολογεί τον αντίκτυπο των εθνικών πολιτικών, της πολιτικής συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ και επανεξετάζει τα μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των πόρων του ΕΚΤ με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, όπως απαιτείται από τον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία.

Η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Το Συμβούλιο οφείλει να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τις συνέργειες και την απλούστευση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020.

Σύμφωνα με την Προεδρία, τα συμπεράσματα θα καλέσουν την Κομισιόν να λάβει υπόψη τη δέσμευση για συνέχιση της απλούστευσης της πολιτικής συνοχής, τόσο για τους δικαιούχου,ς όσο και για τις διαχειριστικές αρχές.

Στις 25 Απριλίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα με τα οποία υπογράμμισε τη σημασία μιας προνοητικής άποψης στην πολιτική συνοχής να συνεχίσει να παρέχει ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο επενδύσεων και συνεργασίας, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Διαβάστε επίσης:   Συλικιώτης: Να σταματήσει η υποκρισία της ΕΕ να θεωρεί την Τουρκία ως 'ασφαλή προορισμό'

Διαβάστε περισσότερα από την κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΚΗ