Ελεγκτική Υπηρεσία: ‘Με εξαιρετική δυσκολία’ ο έλεγχος για Συνεργατισμό, δημοσιοποιείται 1η Ιουνίου 2018

Ελεγκτική Υπηρεσία: ‘Με εξαιρετική δυσκολία’ ο έλεγχος για Συνεργατισμό, δημοσιοποιείται 1η Ιουνίου 2018

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα την έκθεση της για την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) την 1η Ιουνίου 2018, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο έλεγχος διεξήχθη με «εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία» και ότι αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει τα ευρήματα της.

Αναφέρεται ακόμη ότι ο έλεγχος περιλαμβάνει και το θέμα της συνεργασίας της ΣΚΤ με τη ισπανική εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και ακινήτων Altamira.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πρόκειται για την έκθεση αναφορικά με το διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης για την περίοδο 1.7.2015 μέχρι 31.12.2016, η οποία διαβιβάστηκε σήμερα στην ΣΚΤ και έχει επίσης κοινοποιηθεί στον Υπουργό Οικονομικών, στον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και στην Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας.

«Λόγω της συμπερίληψης του θέματος που αφορά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δωρεά παραχώρηση μετοχών στους πελάτες της ΣΚΤ, η Έκθεση κοινοποιήθηκε επίσης στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στον  Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων», αναφέρεται.

Προς το παρόν, προστίθεται, «λόγω της ιδιαίτερα ευαίσθητης πτυχής του θέματος, και μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα, ο Γενικός Ελεγκτής αποφάσισε ότι η Έκθεση θα δημοσιοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2018».

«Έχουμε πολλές φορές, ως Υπηρεσία, τονίσει ότι η δημοσιοποίηση των Εκθέσεων μας απορρέει από τη θεμελιώδη υποχρέωση μας για ενημέρωση των πολιτών», σημειώνεται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, διευκρινίζεται, «η υποχρέωση μας αυτή κάμπτεται και υποχωρεί μπροστά στο δημόσιο συμφέρον. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι Εκθέσεις που αφορούν οπλικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς ή άλλα θέματα που αφορούν την Εθνική Άμυνα».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώνει επίσης ότι «η Διακήρυξη του Μεξικού η οποία ουσιαστικά αποτελεί το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο ISSAI 10, καθορίζει ως μία εκ των θεμελιωδών αρχών ανεξαρτησίας των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) την ελευθερία τους να αποφασίζουν το περιεχόμενο των Εκθέσεων τους και το χρόνο που αυτές θα δημοσιοποιούνται».

Εξηγεί επίσης ότι «οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων αποσκοπούν στο να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό».

«Οι έλεγχοι συμμόρφωσης αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Προστίθεται ότι «οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας, των κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων».

Σύμφωνα με το Πρότυπο, συμπληρώνεται, «αν ο έλεγχος συμμόρφωσης  διενεργείται ως μέρος διαχειριστικού ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες θεωρείται μία από τις παραμέτρους της οικονομίας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των ελεγχόμενων στόχων».

«Στη βάση των πιο πάνω, κρίνουμε ότι η διαβίβαση της Έκθεσης μας στην ΣΚΤ, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργικό Συμβούλιο, τούς δίνει την ευχέρεια να λάβουν έγκαιρα μέτρα για συμμόρφωση με τις συστάσεις μας», αναφέρεται.

Παράλληλα, εκφράζεται η θέση ότι «η δημοσιοποίηση, έστω και με χρονική καθυστέρηση, διασφαλίζει την αναγκαία διαφάνεια έναντι των πολιτών και καθιστά εφικτό τον εκ των υστέρων έλεγχο των ασκούντων εξουσία, ώστε να υπάρχει η αναγκαία λογοδοσία για τις πράξεις και παραλείψεις τους».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δίνει στη δημοσιότητα μόνο το εισαγωγικό μέρος της έκθεσής της το οποίο, όπως αναφέρει, εμπεριέχει στοιχεία που έχουν ήδη δημοσιευθεί.

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την ΣΚΤ, όπως προκύπτουν από τις οικονομικές της καταστάσεις, φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα.

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.06.2017*
€’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Τόκοι εισπρακτέοι 886.912 689.747 566.976 460.723
Τόκοι πληρωτέοι (475.182) (310.855) (250.015) (180.969)
Κόστος προσωπικού (125.633) (121.455) (93.834) (99.465)
Άλλα λειτουργικά έξοδα (64.105) (66.375) (72.610) (73.058)
Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση 195.428 192.355 169.647 144.664
Αύξηση προβλέψεων για απομείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων (1.868.796) (166.050) (380.457) (116.484)
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία (1.694.494) 25.981 (210.813) 28.180
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες 10.778.140 10.126.728 9.257.338 8.761.556 8.557.220
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 13.708.591 13.936.862 14.253.059 14.100.791 13.790.732
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών 13.477.149 12.392.608 12.744.206 12.567.961 12.245.551
Σύνολο υποχρεώσεων 14.001.694 12.683.078 13.012.126 12.875.290 12.556.608
Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους δικαιωμάτων πλειοψηφίας (293.103) 1.225.540 1.213.257 1.202.257 1.210.917

* Μη ελεγμένες Προκαταρκτικές Ενδεικτικές Οικονομικές Πληροφορίες
Η Ελεγκτική Υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης τους Κύριους Δείκτες Απόδοσης για το Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα, οι οποίοι, όπως αναφέρει δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση, προκειμένου το κοινό να αξιολογεί την πρόοδο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και τις οικονομικές επιδόσεις.

Κατηγορία Κύριοι Δείκτες Απόδοσης 2014 2015 2016 Ιουν 2017 Τρέχοντες Μεσοπρόθεσμοι στόχοι (31.12.2008)
Ποιότητα Δανειακού  Χαρτοφυλακίου Προβλέψεις προς δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 44,3% 53,1% 57,4% 58,7% >50%
Χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων (Cost of Risk) 1,3% 3,0% 1,0% 1,1% <2%
Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (€εκ.) 6.700 6.493 5.699 5.763 <4.500
Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, εξαιρουμένων τόκων από 1.1.2014 (€εκ.) 6.240 5.563 4.439 4.313
Χρηματοδότηση Δείκτης δανείων (μετά από τις πρόνοιες) προς καταθέσεις 81,6% 72,6% 69,7% 69,8% <85%
Κεφάλαιο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 13,6% 14,9% 15,4% 15,5% >15%
Δείκτης Μόχλευσης (Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων / Ίδια Κεφάλαια) 11,3x 11,7x 11,8x 11,4x <12x
Αποδοτικότητα Δείκτης κόστος προς έσοδα 37,4% 44,5% 50,5% 49,0% <50%
Καθαρή απόδοση τόκων 2,7% 2,4% 2,1% 1,9% >2,0%
Καταστήματα 292 251 246 243 200
Υπάλληλοι 2.788 2.749 2.677 2.668 2.700

Δεν πληρείται η θεμελιώδης αρχή για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση
Σύμφωνα με τα σχόλια στα οποία προβαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στο εισαγωγικό μέρος της έκθεσης «ο έλεγχος μας στην ΣΚΤ διεξήχθη με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία, αφού αντί να έχουμε απεριόριστη πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων των διάφορων επιτροπών και στους φακέλους των διάφορων προς εξέταση διαγωνισμών, η ΣΚΤ επέμενε σε μία διαδικασία ‘ζητώ και λαμβάνω’, δηλαδή η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητούσε στοιχεία για ένα προς εξέταση θέμα, η ΣΚΤ αποφάσιζε η ίδια ποια στοιχεία είναι σχετικά με το προς εξέταση θέμα και διαβίβαζε στην Ελεγκτική Υπηρεσία αντίγραφο των στοιχείων αυτών».

Αναφέρεται ειδικότερα στην θεμελιώδη αρχή αρ. 4, του Πρότυπου ISSAI 10 για τις Αρχές που διέπουν τον Έλεγχο, σημειώνοντας ότι «αφορά την απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην περίπτωση του παρόντος ελέγχου η αρχή αυτή δεν πληρείται».

Τούτο, εξηγεί, «επηρεάζει μεταξύ άλλων την διασφάλιση του κριτηρίου της πληρότητας των πληροφοριών».

Προστίθεται ότι «με βάση τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, ως κριτήρια ορίζονται τα μέτρα σύγκρισης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ή την επιμέτρηση του υποκείμενου θέματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, των μέτρων σύγκρισης για την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις».

Τα κριτήρια, για να είναι κατάλληλα, διευκρινίζεται, «θα πρέπει να παρουσιάζουν Συνάφεια (Relevance), Πληρότητα (Completeness), Αξιοπιστία (Reliability), Ουδετερότητα (Neutrality) και Κατανοητότητα (Understandability)».

«Συνεπώς, διατηρούμε ως Ελεγκτική Υπηρεσία επιφυλάξεις ως προς την πληρότητα των πληροφοριών που μας έχουν δοθεί από την ΣΚΤ», σημειώνεται.

Ήδη, αναφέρεται, «σε μία περίπτωση, διαπιστώσαμε, μάλλον τυχαία, ότι τα πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπής που μας είχαν σταλεί δεν ήταν πλήρη». Προστίθεται ότι «ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις».

«Τούτο μπορεί να έχει επηρεάσει τα ευρήματα μας, υπό την έννοια ότι μπορεί, στα υπό εξέταση θέματα, να υπάρχουν στοιχεία που δεικνύουν χρήση πόρων κατά μη οικονομικό, μη αποδοτικό ή μη αποτελεσματικό τρόπο, ή μη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων τα οποία να μην κατέστη δυνατό να εντοπιστούν κατά τον έλεγχο», σημειώνεται.

Διαβάστε επίσης:   Όπλισε και ο Θεμιστοκλέους κατά του Ελεγκτή μιλώντας για κατάντημα «Ξεπεράσατε τα όρια»

Διαβάστε περισσότερα από την κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ