H Cyta προκήρυξε κενές θέσεις εργασίας- Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες

H Cyta προκήρυξε κενές θέσεις εργασίας- Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες

Η Cyta δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

Ωρομίσθιο Προσωπικό – Βοηθοί Καταστημάτων (Αρ. Προκήρυξης: 1/2017)

Οι θέσεις αυτές αφορούν εργασία στα Cytashop σε όλες τις πόλεις.

Καθήκοντα:

Είσπραξη λογαριασμών και λοιπών οφειλών πελατών.

Έκδοση τιμολογίων, έλεγχος εισπράξεων, ισοζυγισμός ταμείου.

Παροχή σχετικών πληροφοριών και πώληση τηλεφωνικών συσκευών και άλλων προϊόντων.

Παροχή πληροφοριών, βασική υποστήριξη, προώθηση και πώληση υπηρεσιών Λιανικής Αγοράς.

Βοηθητικές εργασίες στα Καταστήματα.

Οποιαδήποτε άλλη ειδική, γραφειακή ή σχετική με τα πιο πάνω εργασία του ανατεθεί από τη Cyta.

Ώρες / Μέρες Εργασίας:

Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας 18 με μέγιστο 34 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας.

Σύστημα βάρδιας.

Έξι μέρες την εβδομάδα, με βάση το εκάστοτε θερινό και χειμερινό ωράριο απασχόλησης του προσωπικού που εργάζεται στα Καταστήματα της Cyta.

Ωρομίσθιο Προσωπικό – Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (Αρ. Προκήρυξης: 2/2017)

Οι θέσεις αυτές αφορούν εργασία στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) στη Λευκωσία και Λεμεσό.

 Καθήκοντα:

Παροχή πληροφοριών καταλόγου, προϊόντων και υπηρεσιών

Τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών.

Εκστρατείες ενημέρωσης/προώθησης.

Καταχώρηση παραγγελιών για προϊόντα και υπηρεσίες.

Οποιαδήποτε άλλη ειδική, γραφειακή ή σχετική με τα πιο πάνω εργασία του ανατεθεί από τη Cyta.

Ώρες / Μέρες Εργασίας:

Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας 18 με μέγιστο 34 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας.

Σύστημα εικοσιτετράωρης βάρδιας.

Έξι ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών της Cyta. Νοείται ότι θα καθορίζεται τουλάχιστον μία ημέρα ανάπαυσης (day off) την εβδομάδα.

Ωρομίσθιο Προσωπικό – Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (Αρ. Προκήρυξης: 3/2017)

Οι θέσεις αυτές αφορούν τεχνική εργασία, εντός ή εκτός των κτηρίων της Cyta, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, σε όλες τις πόλεις.

Καθήκοντα:

Παροχή υπηρεσιών σε πελάτες (νέες εγκαταστάσεις, μεταφορά, κ.α.) και άρση βλαβών

Αντικατάσταση / Συλλογή / Διαχείριση τερματικού εξοπλισμού από τα υποστατικά των πελατών.

Αναρρίχηση σε πασσάλους/σκάλα και κατάβαση σε φρεάτια επισκέψεως, όπου απαιτείται, για εκτέλεση εργασιών.

Σύνδεση/εγκατάσταση / Τερματισμός Καλωδίων (Χάλκινα / Οπτικά) για κατασκευή δικτύου.

Άλλες εργασίες τεχνικής φύσεως.

Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή έργο που απορρέουν από τα πιο πάνω καθήκοντα του ανατεθεί από τη Cyta.

Ώρες / Μέρες Εργασίας:

Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας 35 με μέγιστο 48 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας

Σύστημα βάρδιας.

Έξι μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα – Σάββατο, με βάση το εκάστοτε θερινό και χειμερινό ωράριο απασχόλησης της Μονάδας.

Τα πιο κάτω ισχύουν για όλες τις πιο πάνω θέσεις:

Προϋποθέσεις

Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογηθούν κατά την προσφορά διορισμού, όταν προκύψει.

Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.

Διαβάστε επίσης:   Ποινή φυλάκισης έξι μηνών επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στους δύο λοχίες της ΚΥΠ

Ηλικία άνω των 17 ετών.

Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, όπου ισχύει.

Πλήρωση οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων προβλέπονται στους Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού της ΑΤΗΚ (αντίγραφο των κανονισμών μπορεί να δοθεί από τη Cyta εφόσον ζητηθεί).

Απαιτούμενα προσόντα/ Γνώσεις/ Ικανότητες (για όλες τις θέσεις):

Απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας εξατάξιας/ επτατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, με κατώτατο γενικό βαθμό 16 στα 20 ή 80 στα 100 ή ισότιμη βαθμολογία αποδεκτή από τη Cyta (ο ελάχιστος κατώτατος βαθμός δεν ισχύει σε περίπτωση διετούς τουλάχιστον συμπληρωμένης φοίτησης σε μεταλυκειακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα).

Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Γνώσεις / ικανότητες απαραίτητες για τη θέση περιλαμβανομένων Προσανατολισμού στον πελάτη, Ικανότητας χειρισμού δύσκολων περιπτώσεων, Αντοχής στην πίεση, Πειστικότητας, Προσοχής στη λεπτομέρεια, Αριθμητικού συλλογισμού, Γνώσεων τερματικού εξοπλισμού κ.ά.

Απολαβές:

€7,42 την ώρα για τις θέσεις Βοηθών Καταστημάτων και Βοηθών Τηλεξυπηρέτησης

€8,10 την ώρα για τις θέσεις Βοηθών Τεχνικής Εργασίας

Ωφελήματα (για όλες τις Θέσεις):

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ταμείο Προνοίας, 13ος Μισθός, αποζημίωση κατά τις επίσημες αργίες κ.ά.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), θα πρέπει να σημειώσουν με √ στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω Νόμου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2017.

Όλοι οι αιτητές/τριες, που θα υποβάλουν οριστικά την αίτηση τους για μία ή περισσότερες θέσεις, θα κληθούν αρχικά να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό τεστ ικανοτήτων. Για τη συμπλήρωση του τεστ αυτού θα τους σταλεί, μετά την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν στην αίτηση τους, σχετική διεύθυνση και κωδικός πρόσβασης. Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά το τεστ και να το υποβάλουν από δικό τους χώρο και Η/Υ, μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα ορίζονται στις οδηγίες που θα τους σταλούν. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του τεστ θα δοθούν την ώρα έναρξης του. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση του τεστ σε συγκεκριμένο χρόνο. Όσοι δεν ολοκληρώσουν το τεστ, σύμφωνα με τις οδηγίες και μέσα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια, θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει γραπτή εξέταση στη Λευκωσία, στην οποία θα κληθούν οι πρώτοι 700 υποψήφιοι κατά σειρά κατάταξης, για κάθε θέση, βάσει των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού τεστ. Κατά τη γραπτή εξέταση θα γίνει και επαναληπτικό τεστ ικανοτήτων, παρόμοιου τύπου και επιπέδου με αυτό που θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Μόνο τα γραπτά των υποψηφίων που θα περάσουν με επιτυχία το γραπτό επαναληπτικό τεστ ικανοτήτων θα ληφθούν υπόψη. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης:   Υπάλληλοι της CYTA μην ανησυχείτε! Αν σας απολύσουν, υπάρχουν θέσεις στο δημόσιο…

Στο τρίτο στάδιο θα κληθούν σε προφορική/πρακτική/τεχνική εξέταση και σε άσκηση υπόδυσης ρόλων οι πρώτοι 250 επιτυχόντες υποψήφιοι κατά σειρά κατάταξης, για κάθε θέση, βάσει των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης και οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν στο στάδιο αυτό θα πρέπει πρώτα να στείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι που θα πετύχουν στην προφορική/πρακτική/τεχνική εξέταση και στην άσκηση υπόδυσης ρόλων θα περιληφθούν σε Κατάλογους Επιτυχόντων, από τους οποίους θα διενεργούνται προσλήψεις στις θέσεις με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αν και όταν προκύψουν ανάγκες πρόσληψης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υποψήφιος αποδεκτεί προσφορά για πρόσληψη σε οποιαδήποτε θέση για την οποία έχει περάσει με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης, τότε αυτόματα θα διαγράφεται και από τον/τους άλλο/άλλους Κατάλογο/Καταλόγους Επιτυχόντων στον/στους οποίο/ους περιλαμβάνεται.

Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε εξέταση θα αναφέρονται στις αντίστοιχες επιστολές πρόσκλησης των υποψηφίων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας της Cyta: www.cyta.com.cy/vacancies. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 πμ την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, μέχρι και τις 12:00 μμ (το μεσημέρι) την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017.

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας. Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για μία ή περισσότερες θέσεις που ενδιαφέρονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας ή αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 22701888.

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους αλλάξουν, σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected], στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta.

 

Διαβάστε περισσότερα από την κατηγορία ΚΥΠΡΟΣ